Home | Kaip pradėti | Ataskaitos ir dokumentai | Analizė | Draudėjai | F1VP | Business Intelligence | Kokybė | Apie TDS

 

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudojimo galimybės

Mokymo priemonė įgaliotiems naudotis TDS darbuotojams

Parengė Raimundas Bentkus, rbentkus@gmail.com, tel 8-656-28444

 Įvadas   |   Turinys   |   Mokymo priemonės priedai   |   Galutinio TDS naudotojo programinė įranga   |   Mokymo priemonėje naudojami duomenys   |   Autorinės teisės   |   Informacijos šaltiniai 

Įvadas

Mielas skaitytojau!

Prieš Jus mokymo priemonė, kurią Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) valdytojo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (IVPK) užsakymu parengiau įgaliotiems naudotis TDS darbuotojams.

Ji susideda iš nuorodų juostoje puslapio viršuje sutrumpintai įvardintų  5 pamokų ir 3 apžvalgų bei pamokose naudojamų pagalbinių dokumentų. Pagrindinai tai BusinessObjects (BO) programinės įrangos dokumentai. Pamokų tekstuose įdėtos nuorodos į šių dokumentų kopijas pdf formato bylose ir Jūs galite jas atsidaryti. Patys BO dokumentai bus prieinami tiktai mokymo kursuose ir TDS darbo vietose.

Mokymo priemonę stengiausi sudaryti taip, kad skaitytojas, nagrinėdamas pamokas iš eilės, kaip galima greičiau susipažintų su pagrindinėmis TDS naudojimo galimybėmis ir galėtų pradėti savarankiškai ja naudotis. Tikiuosi, kad išnagrinėjęs 1-ją pamoką skaitytojas galės sudaryti ir atlikti TDS duomenų užklausas, susipažinti su gautais duomenimis, kurti savo išvestinius rodiklius, kurti ir formatuoti lenteles bei grafikus, išsaugoti savo susikurtus dokumentus. Išnagrinėjęs ir 2-ją pamoką skaitytojas turėtų papildomai mokėti naudotis sekcijomis ir filtrais, rūšiuoti ir grupuoti duomenis, kurti ir apiforminti savo ataskaitas bei dokumentus, eksportuoti juos į kitus formatus. Išnagrinėjęs ir 3-ją pamoką jis turėtų sugebėti analizuoti duomenis galutiniams TDS naudotojams skirtos BO programinės įrangos priemonėmis.

Ir taip toliau, kuo daugiau pamokų išnagrinėjama, tuo daugiau žinių įgyjama ir tuo jos gilesnės bei platesnės. Sustoti mokytis galima ties bet kuria pamoka. Ir lygiai taip pat pradėti mokytis galima nuo bet kurios pamokos. Jos yra susijusios viena su kita tiktai tiek, kad rašydamas konkrečią pamoką aš stengiausi nekartoti informacijos, kuri jau buvo išdėstyta prieš tai buvusiose.

Mokymo priemonė skirta naudoti TDS mokymo kursų metu, jų klausytojams prisijungus prie TDS. Tačiau tikiuosi, kad galutiniai TDS naudotojai, dirbdami savo institucijose jiems sukurtose TDS darbo vietose, galės naudotis priemone ir savarankiškai. Taip pat tikiuosi, kad mokymo priemonė, bent jau dalis jos, bus naudinga ir kitiems besidomintiems TDS asmenims, kurie nėra jos galutiniai naudotojai.

Mokymo priemonėje daug vietos skyriau teikiamų į TDS ir jos duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų aptarimui, jų interpretacijai ir patikimumui, pačios TDS apibūdinimui. Priemonė nėra skirta bet kokiems BusinessObjects programinės įrangos naudotojams. Ji taip pat nėra ir TDS dokumentacijos dalis. Būtina taip pat pabrėžti, kad pamokose nagrinėjamos ne visos TDS naudojimo galimybės, o tiktai mano galva pagrindinės ir labiausiai reikalingos žinoti pradedant naudotis TDS. Pamokose stengiausi neperrašinėti TDS dokumentacijoje ir BO vadovėliuose pateikiamos informacijos, o ten, kur radau reikalinga, juos cituoti. Norintiems giliau susipažinti su šia informacija rekomenduoju puslapio pabaigoje nurodytus informacijos šaltinius.

Nemanau, kad mano parengta priemonė yra be trūkumų. Ateityje tikiuosi ją papildyti, atsižvelgdamas į galutinių TDS naudotojų pageidavimus ir pasiūlymus. Papildomose pamokose reikėtų panagrinėti dar neliestas TDS duomenų vitrinas ir BO programinės įrangos naudojimo galimybes. Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus, kurie padės eliminuoti egzistuojančius mokymo priemonėje trūkumus ir reikiamai ją praplėsti.

Linkiu sėkmės naudojantis tiek mokymo priemone, tiek ir TDS

Raimundas Bentkus

Turinys

Eil Nr

Pavadinimas

Pamokos (arba apžvalgos) tikslai ir jos turinys

1

1 pamoka. Kaip pradėti dirbti su TDS

Tai įvadinė pamoka, skirta skaitytojams, kurie gal būt dar nesinaudojo TDS ir turi apie ją tiktai bendrą supratimą. Tikslas – supažindinti juos su pirmaisiais darbo su TDS momentais ir išmokyti gauti pirmuosius savo rezultatus.

Nagrinėjami darbo su  programine įranga Desktop Intelligence pradmenys, VSDF valdybos teikiami į TDS ir TDS duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojami duomenys. Sudaroma ir atliekama TDS duomenų užklausa, peržiūrimi gauti duomenys, kuriami išvestiniai rodikliai, kuriami ir formatuojami lentelės bei grafikai. Siekiamas rezultatas - dokumentas "p1_Draudėjai.rep".

2

2 pamoka. Ataskaitos ir dokumentai

Pateikiama papildoma informacija, kaip galima kurti ir formatuoti lenteles bei grafikus, naudotis sekcijomis ir filtrais, rūšiuoti ir grupuoti duomenis, kurti ir apiforminti ataskaitas bei dokumentus, eksportuoti juos į pdf ir kitus formatus.

Toliau nagrinėjami darbo su  programine įranga Desktop Intelligence pradmenys, VSDF valdybos teikiami į TDS ir duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojami duomenys. Pamokos metu iš dokumento "p1_Draudėjai.rep" kuriamas pilnai išbaigtas tipinis dokumentas "p2_Draudėjai.rep".

3

3 pamoka. Duomenų analizės pradmenys

Pamokos tikslas – supažinti skaitytoją su duomenų analizės galimybėmis gręžimo (Drill) būdu, kurias suteikia programinė įranga Desktop Intelligence.

Toliau nagrinėjami VSDF valdybos teikiami į TDS ir duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojami duomenys. Pamokos metu iš dokumento "p2_Draudėjai.rep" kuriamas naujas dokumentas "p3_Draudėjai.rep". Jo duomenys susiaurinami, papildomi kitais TDS duomenimis ir atnaujinami, dokumente kuriamos ir demonstruojamos 3D grafiko ir lentelės pavidale pateiktų duomenų analizės gręžimo būdu priemonės.

4

4 pamoka. Duomenų vitrina "Draudėjai"

Pamokos tikslai – pristatyti TDS duomenų vitriną "Draudėjai" ir VSDF valdybos teikiamus į TDS duomenis, kurie yra eksponuojami šioje vitrinoje. Nurodyti Internete skelbiamą informaciją apie duomenų vitriną. Supažindinti su papildomų duomenų importu į Desktop Intelligence dokumentus iš Microsoft Excel bylų ir dokumento užklausų surišimu.

Pamokos metu iš dokumento "p2_Draudėjai.rep" kuriamas naujas dokumentas "4p_Draudėjai.rep", į kurį sukeliami Statistikos departamento skelbiami Internete duomenys apie vidutinį atlyginimą ir palyginami su gautais nagrinėjant duomenų vitrinoje eksponuojamus duomenis. VSDF teikiamų į TDS duomenų dimensijos nagrinėjamos dokumente "p4_Dimensijos.rep".  Aptariamas duomenų vitrinoje eksponuojamų duomenų patikimumas.

5

5 pamoka. Duomenų vitrina "Konsoliduota F1VP"

Pamokos tikslai  – pristatyti TDS duomenų vitriną "Konsoliduota F1VP" ir VMI prie FM, Muitinės departamento bei Finansų ministerijos  teikiamus į TDS duomenis, kurie yra eksponuojami šioje vitrinoje. Nurodyti Internete skelbiamą informaciją apie duomenų vitriną.

Pamokos metu toliau nagrinėjami papildomų duomenų importo į Desktop Intelligence dokumentus iš Microsoft Excel bylų, dokumento užklausų surišimo, išvestinių dimensijų kūrimo, filtrų naudojimo, lentelių, grafikų, ataskaitų ir dokumentų kūrimo bei formatavimo klausimai. Mokesčių klasifikacijos studijos atliekamos dokumentuose "p5_Mokesčiai.xls" ir "p5_Dimensijos.rep".  Kuriamas dokumentas "p5_F1VP.rep", kuriame nagrinėjamos finansinės įplaukos pagal apyskaitos F1VP eilutes, mokesčius priimančias institucijas, apskritis ir savivaldybes, metus ir mėnesius. Aptariamas duomenų vitrinoje eksponuojamų duomenų patikimumas.

6

Apie Business Intelligence informacines technologijas

Business Intelligence informacinių technologijų (aktualios informacijos rengimas ir teikimas, toliau – BI technologijos) poreikis ir atsiradimo istorija. Duomenų, informacijos ir žinių samprata. Trys pagrindinės BI technologijų dalys: duomenų surinkimas ir parengimas, duomenų saugykla ir galutinio naudotojo sąsaja. Patyrimas diegiant ir naudojant BI technologijas Lietuvoje ir užsienyje, jų naudojimo problemos ir perspektyvos. Informacijos šaltiniai Internete.

7

Apie duomenų ir informacijos kokybę

Duomenų ir informacijos kokybė, kaip jų tinkamumas planuotam naudojimui. Kokybiškų duomenų ir informacijos poreikis BI technologijose. Kiek kainuoja kokybė. Duomenų ir informacijos struktūra, jų kokybės argumentai, žinių samprata. Informacinė TDS struktūra kokybės kontekste. Duomenų ir  informacijos kokybės dimensijos. Kokybės kontrolės sistemos. Duomenų ir informacijos kokybės perspektyvos. Informacijos šaltiniai Internete.

8

Apie Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą

TDS paskirtis, pagrindinės TDS funkcijos ir laukiami jos naudojimo rezultatai. TDS valdymas ir aptarnavimas, duomenų teikėjai į TDS ir jos naudojimo galimybės. TDS sukūrimo istorija. Reglamentuojantys TDS veiklą teisės aktai. TDS veiklos koordinavimo grupė. Teikiami į TDS duomenys. TDS duomenų vitrinos ir tipiniai dokumentai. TDS tinklapis Internete ir jame skelbiama informacija.

Mokymo priemonės priedai

Eil Nr

Bylos pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento kopija pdf formate

1

p1_Draudėjai.rep

Pirmoji lentelė ir pirmasis brėžinys

p1_Draudėjai.pdf

2

p2_Draudėjai.rep

Draudėjų VSDF rodikliai pagal Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenis

p2_Draudėjai.pdf

3

p3_Draudėjai.rep

Duomenų analizės gręžimo (Drill) būdu pradmenys

p3_Draudėjai.pdf

4

p4_Dimensijos.rep

TDS duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojamos VSDF valdybos dimensijos

p4_Dimensijos.pdf

5

p4_Draudėjai.rep

Vidutinis atlyginimas pagal TDS ir Statistikos departamento duomenis

p4_Draudėjai.pdf

6

p4_StD duomenys.xls

Statistikos departamento skelbiami duomenys apie vidutinį atlyginimą šalyje

–

7

p5_Dimensijos.rep

TDS duomenų vitrinoje "Konsoliduota F1VP" eksponuojamos mokesčių dimensijos

p5_Dimensijos.pdf

8

p5_F1VP.rep

Finansinės įplaukos pagal apyskaitos F1VP duomenis

p5_F1VP.pdf

9

p5_Mokesčiai.xls

Apyskaita F1VP ir mokesčių klasifikatorius. Finansų ministerijos skelbiami duomenys apie nacionalinio biudžeto įplaukas

–

Galutinio TDS naudotojo programinė įranga

Mokymo priemonė parengta naudojant BusinessObjects XI Release 2 Desktop Intelligence programinę įranga, prie kurios šiuo metu pereina aptarnaujantis TDS personalas ir galutiniai jos naudotojai.

Šios įrangos naudojimas nedaug kuo skiriasi nuo ankstesnių jos versijų BusinessObjects 6.1 ir 6.5 naudojimo. Svarbiausias naujosios versijos privalumas yra bene tai, kad eksportuojant dokumentus į pdf formato bylas jau išlaikomos lietuvių kalbos alfabeto raidės.

Mokymo priemonėje naudojami duomenys

Mokymo priemonėje naudojami tiktai nekonfidencialūs TDS duomenys – pagal mokesčių mokėtojus agreguotus duomenys ir nuasmeninti juridinių asmenų (JA) duomenys, pagal kuriuos negalima identifikuoti konkrečių mokesčių mokėtojų.

Autorinės teisės

Mokymo priemonė sukurta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (IVPK) užsakymu. Visos autorinės teisės į ją priklauso IVPK.

Susipažįstantys su TDS ir besimokantys ja naudotis asmenys mokymo priemone gali naudotis savo asmeniniams tikslams be atskiro IVPK leidimo visais įmanomais būdais.

Tačiau naudojantis mokymo priemone kitais tikslais (pavyzdžiui, mokant kitus asmenis, naudojant mokymo priemonę arba jos dalį kitose mokymo priemonėse arba teikiant kam nors iš jos paimtą informaciją) būtinas rašytinis IVPK leidimas.

Informacijos šaltiniai

[1]   TDS tinklapis Internete http://tds.ivpk.lt.

[2]   Kompanijos Business Objects SA tinklapis Internete http://www.businessobjects.com.

[3]   Statistikos departamento tinklapis Internete http://www.stat.gov.lt/lt.

[4]   Finansų ministerijos tinklapis Internete http://www.finmin.lt/web/finmin/home.

[5]  Getting started with BusinessObjects. Kompanijos Business Objects SA vadovėlis pradedantiems BO programinės įrangos vartotojams (anglų kalba). Aštuonios duomenų tvarkymo ir analizės bei ataskaitų ir dokumentų kūrimo pamokos naudojant modeliuotus duomenų vitrinos „eFashion“ duomenis. Atnaujinta 2004 m. rugsėjo mėn., 184 psl.

[6]   Desktop Intelligence: Data Access and Analysis. Kompanijos Business Objects SA programinės įrangos Desktop Intelligence XI Release 2 dokumentacijos dalis (anglų kalba). Aprašoma, kaip imti duomenis iš įvairių šaltinių, juos tvarkyti ir analizuoti. Atnaujinta 2005 m. lapkričio mėn., 394 psl.

[7]  Desktop Intelligence: Reporting Techniques and Formatting. Kompanijos Business Objects SA programinės įrangos Desktop Intelligence XI Release 2 dokumentacijos dalis (anglų kalba). Aprašoma, kaip kurti ir formatuoti ataskaitas bei dokumentus. Atnaujinta 2005 m. lapkričio mėn., 308 psl.

 

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudojimo galimybės

2007 metų spalis

©  IVPK