Home | Kaip pradėti | Ataskaitos ir dokumentai | Analizė | Draudėjai | F1VP | Business Intelligence | Kokybė | Apie TDS

3 pamoka. Duomenų analizės pradmenys

 

Pamokos tikslai

Supažinti skaitytoją su duomenų analizės galimybėmis gręžimo (Drill) būdu, kurias suteikia programinė įranga Desktop Intelligence. Pamoka yra 2-osios pamokos tęsinys. Jos metu toliau nagrinėjami darbo su  programine įranga Desktop Intelligence pradmenys, VSDF valdybos teikiami į TDS ir duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojami duomenys.

Pamokos metu iš dokumento "p2e_Draudėjai.rep" sukuriamas naujas dokumentas "p3_Draudėjai.rep", jo duomenys susiaurinami, papildomi kitais TDS duomenimis ir atnaujinami, dokumente kuriamos ir demonstruojamos 3D grafiko ir lentelės pavidale pateiktų duomenų analizės gręžimo būdu priemonės (būtent priemonės, o ne vien tik grafikai ar lentelės). Sukuriamos kairėje parodyto tipo priemonės, kurios leidžia lange Drill pasirinkus draudėjų pagrindinės EV sekciją, metinės apyvartos sekciją ir registravimo apskritį automatiškai gauti kairėje po langu Drill pateikiamą grafiką arba lentelę su pasirinkimo metu "išsipjautais" duomenimis.

Susipažinti su dokumentu "p3_Draudėjai.rep" galima pagal jo kopiją "p3_Draudėjai.pdf".

Pamokos turinys

 Dokumente nagrinėjamų duomenų pakeitimas ir atnaujinimas   |   Pasirengimas 3D grafiko duomenų analizei gręžimo (Drill) būdu   |   3D grafiko duomenų analizė pagal savivaldybes   |   Pasirengimas lentelės duomenų analizei gręžimo (Drill) būdu   |   Lentelės duomenų analizė pagal savivaldybes   |   Pastebėjimai ir pasiūlymai   |   Savarankiško darbo užduotys

Prisijunkite prie TDS ir atsidarykite dokumentą "p3_Draudėjai.rep". Pasinaudodami lango  Report Manager  lentomis Data In Alphabetical Order ir Map Navigation susipažinkite su dokumentu "p3_Draudėjai.rep" ir 3-osios pamokos tikslais.

Dokumente nagrinėjamų duomenų pakeitimas ir atnaujinimas

1. Atsidarykite dokumentą "p2e_Draudėjai.rep", panaikinkite ataskaitas Pradžia ir Pagal apskritis ir naująjį dokumentą išsaugokite vardu "p3_MyDraudėjai.rep". Siūlau taip jį pavadinti, kad galėtumėte lygiagrečiai dirbti su dviem dokumentais: savo ir siūlomu mano "p3_Draudėjai.rep".

2. Įrankių juostoje susiraskite langelį Edit Data Provider (Redaguoti užklausą)    ir spragtelėkite jį. Ekrane atsiradusioje  Query Panel  (Užklausų lenta) lentoje papildykite duomenų užklausą ištempdami objektą Savivaldybė TrClases and Objects lango į Result Objects langą. Į langą Conditions ištempkite objektą Metai ir pasirinkite  Greater than or equal to > Show list of values > 2004 > OK. Po to vėl ištempkite į langą Conditions objektų poklasio JA rodikliai dimensiją JAN_ID ir pasirinkite Is not null. Rezultate Užklausų lenta turi atrodyti taip:

Įtraukdami į užklausą papildomą dimensiją Savivaldybė Tr mes dokumento duomenis išplečiame, o įsivesdami papildomas sąlygas, kad Metai būtų 2004 arba vėlesni ir kad nuasmenintas juridinio asmens kodas JAN duomenyse būtų nurodytas (Is not Null), – susiauriname.

Primename, kad šioje mokymo priemonėje nagrinėjami tiktai  nuasmeninti juridinio asmens (JA) duomenys, ir dar labai atsargiai. Todėl tokie rodikliai, kaip JA kodas, pavadinimas ir kiti kontaktiniai duomenys TDS duomenų vitrinose nėra eksponuojami ir Desktop Intelligence dokumentuose nėra naudojami.

Šioje pamokoje mes nagrinėsime duomenis pagal JA registravimo apskritis ir savivaldybes, pagrindinės ekonominės veiklos sekcijas ir metinės apyvartos sekcijas. Todėl yra natūralu atsisakyti duomenų tų draudėjų VSDF, kurie nėra juridiniai asmenys arba rengiant TDS duomenis nebuvo rasti Juridinių asmenų registre (JAR). Nagrinėjamą laikotarpį mes susiauriname norėdami, kad mokymų metu turėtumėme mažiau duomenų, mažesnes lenteles ir trumpesnius grafikus, kad naudojamos programos dirbtų greičiau.

3. Spragtelėkite klavišą Run. Per kelias minutes dokumento "p3_MyDraudėjai.rep" duomenys atsinaujins pagal TDS duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojamus duomenis ir pasipildys nauja dimensija - Savivaldybė Tr. Atsinaujinus duomenims spragtelėkite įrankių juostos langelį View Data (Žiūrėti duomenis)    ir atsidariusiame Data Manager (Duomenų tvarkytojo) lange

susipažinkite su pakeistos užklausos duomenimis. Nustatykite, kiek dabar yra eilučių gautuose duomenyse, kada ir per kiek laiko užklausa buvo įvykdyta.

4. Išsaugokite dokumentą "p3_MyDraudėjai.rep".

Pasirengimas 3D grafiko duomenų analizei gręžimo (Drill) būdu

1. Savo dokumente "p3_MyDraudėjai.rep" sukurkite ataskaitos Šalyje kopiją ir pavadinkite ją Crosstab. Šioje ataskaitoje panaikinkite brėžinius, celes su jų pavadinimais ir lentelę. Celėje su ataskaitos pilnu pavadinimu įrašykite "Kryžminė lentelė (Crosstab) 3D grafikui sukurti". Nustatykite celės aukštį 6 mm ir jos vietą 10 mm nuo puslapio viršaus. Spragtelėkite langelį View ir atsisakykite Page Layout. Ataskaitos lange dings puslapio ribos ir mes galėsime nagrinėti ekrane didesnio formato duomenų lenteles.

2. Nuspaudę klaviatūroje Ctrl pasižymėkite ir ištempkite į ataskaitos Crosstab langą objektus Metai, Apskritis Tr ir Vidutinis mėn atlyginimas. Pasižymėkite atsiradusią lentelę ir spragtelėkite įrankių juostoje Slice and Dice (Pjaustyk ir bandyk) langelį  . Atsiradusioje Slice and Dice Panel lentoje pelės rodykle sutampykite langelius su objektų pavadinimais, kad jie atrodytų taip:

.

Spragtelėkite Apply ir uždarykite  Slice and Dice Panel lentą. Susipažinkite su atsiradusia kryžmine lentele (Crosstab) ir pabandykite pelės rodykle pakaitalioti jos celių išmatavimus. Pasižymėkite visus atsiradusios kryžminės lentelės stulpelius ir nustatykite jų plotį 18 mm. Lentelę pavadinkite Crosstab1 ir nustatykite jos vietą: 0 mm iki puslapio ribos kairėje ir 30 mm iki puslapio ribos viršuje. Išnagrinėkite lentelės duomenis ir išsaugokite savo dokumentą.

3. Susikurkite ataskaitos Crosstab kopiją ir pavadinkite ją 3D grafikas. Šioje ataskaitoje pasižymėkite lentelę Crosstab1, įrankių juostoje atsidarykite galimų grafikų juostą ir pasirinkite 3D Column

.

4. Atsiradusį trimatį brėžinį ištampykite ir suformatuokite taip, kad jis atrodytų kaip analogiškas brėžinys dokumente "p3_Draudėjai.rep". Pavadinkite brėžinį Chart1 ir nustatykite jo vietą 0 mm iki puslapio ribos kairėje ir 30 mm iki puslapio ribos viršuje. Būtinai pasirinkite  Format > Chart... > General > Adjust scale to value range. Pakeiskite pilną ataskaitos pavadinimą į "3D grafikas duomenų analizei gręžimo (Drill) būdu".

5. Įstatykite ataskaitoje 3D grafikas filtrą, kad joje būtų nerodomi duomenys su neišaiškinta arba tuščia apskritimi

.

6. Pasižymėkite apskričių pavadinimus brėžinyje Chart1 ir spragtelėkite įrankių juostoje Apply Ranking (Sustatyk į eilę) langelį . Atsiradusiame lange nustatykite parametrus, kaip paveiksle

.

7. Išnagrinėkite pateikiamus brėžinyje Chart1 duomenis ir išsaugokite dokumentą "p3_MyDraudėjai.rep".

3D grafiko duomenų analizė pagal savivaldybes

1. Dokumente "p3_MyDraudėjai.rep" susikurkite ataskaitos 3D grafikas kopiją ir pavadinkite ją Pagal savivaldybes. Pasižymėkite brėžinyje apskričių pavadinimus ir spragtelėdami įrankių juostoje langelį Apply Ascending Sort išrikiuokite apskritis mažėjančia tvarka. Po to dar kartą spragtelėkite tą patį įrankių juostos langelį. Šitokiu būdu mes parengėme brėžinį tam, kad šios pamokos pereitame skyriuje į eilę sustatytos apskritys jame būtų pakeistos į pagrindinės EV sekcijas.

2. Dabar Formula Bar juostoje spragtelėkite funkcijos ženklą fx ir atsiradusiame Formula Editor lange pakeiskite kintamąjį Apskritis Tr į K.EV sekcija Tr. Paspauskite OK. Brėžinyje apskritys pasikeis į pagrindinės EV sekcijas, kurios bus išrikiuotos pagal alfabetą didėjančia tvarka. Pakeiskite pilną ataskaitos pavadinimą į "3D grafikas duomenų analizei pagal savivaldybes". Išsaugokite savo dokumentą.

3. Būdami ataskaitoje Pagal savivaldybes paspauskite įrankių juostoje langelį Drill (Gręžti). Jūs automatiškai atsidursite naujoje išoriškai identiškai atrodančioje ataskaitoje, kuri bus pavadinta Pagal savivaldybes (1). Pakeiskite šios ataskaitos pavadinimą į Pagal savivaldybes Drill ir priartinkite pelės rodyklę prie pagrindinės EV sekcijos pavadinimų brėžinyje. Pamatę tokį vaizdą

,

spustelėkite dešinį pelės klavišą ir atsidariusiuose languose

pasirinkite Drill By > AP sekcija Tr. Po to dar kartą priartinkite pelės rodyklę prie metinės apyvartos sekcijos pavadinimų pasikeitusiame brėžinyje, vėl spustelėkite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Drill By > Apskritis Tr. Pamatysite tokį vaizdą

.

Dabar dar kartą priartinkite pelės rodyklę prie apskričių pavadinimų brėžinyje ir paspaudę dešinį pelės klavišą pasirinkite  Drill By > Savivaldybė Tr. Pamatysite maždaug tokį vaizdą

.

4. Pelės rodykle nutemkite į norimą vietą Drill langą ir patampydami brėžinį pasirinkite norimus jo išmatavimus. Analogiškai, kaip prieš tai buvusiame pamokos skyriuje, sustatykite į eilę savivaldybes mažėjimo tvarka pagal rodiklį Vidutinis mėn atlyginimas

.

5. Sveikinu. Jūs susikūrėte 3D grafiko pavidale pateiktų duomenų analizės gręžimo būdu priemonę, kurios Drill lange galima pasirinkti norimas  dimensijų K.EV sekcija Tr, AP sekcija Tr ir Apskritis Tr reikšmes ir matyti rodiklio Vidutinis mėn atlyginimas pasiskirstymą pagal metus ir pasirinktos apskrities savivaldybes. Išsaugokite dokumentą "p3_MyDraudėjai.rep" ir išbandykite šią priemonę pasirinkdami norimas kintamųjų reikšmes. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ataskaitoje Pagal savivaldybes Drill brėžinį galima formatuoti. Pakeiskite šios ataskaitos pilną pavadinimą į "3D grafiko duomenų analizė gręžimo (Drill) būdu".

6. Išmėginkite susikurtąją priemonę papildomai gręždami brėžinio duomenis pagal laiką (pelės rodyklę reikia priartinti prie norimų metų ir pasirinkti Ketvirtis). Išmėginkite taip pat kitus galimus pasirinkimus šalia brėžinio atsidariusiame lange

.

Pasirengimas lentelės duomenų analizei gręžimo (Drill) būdu

1. Dokumente "p3_MyDraudėjai.rep" sukurkite ataskaitos Crosstab kopiją, pavadinkite ją Lentelė ir panaikinkite joje kryžminę lentelę. Pakeiskite pilną ataskaitos pavadinimą į "Lentelė, skirta duomenų analizei gręžimo (Drill) būdu".

2. Iš Report Manager lango vienas po kito išsitempkite į ataskaitos Lentelė langą objektus Draudėjų skaičius, JA skaičius, PVMM skaičius, Apdraustųjų skaičius, Draudžiama suma ir Vidutinis mėn atlyginimas. Parinkite celių plotį ir vietą, kad visi skaičiai matytųsi ir tilptų ekrane. Pasižymėkite visas atsiradusias celes ir pasirinkite Format > Placement > Alignment... Pasinaudodami galimybėmis atsiradusiame lange

išlygiuokite celes pagal jų viršų. Dabar laikydami nuspaustą klavišą Ctrl vėl pasižymėkite visus šiuos objektus ir ištemkite juos į ataskaitos langą. Sukaitaliokite atsiradusios lentelės stulpelius, kad gautumėte tokį vaizdą

.

Pabandykite paaiškinti, ką reiškia ekrane atsiradę skaičiai.

3. Dabar panaikinkite atskiras celes su skaičiais, įtempkite į lentelę objektą Metai, perkelkite lentelės Tb1 ataskaitoje Šalyje celių formatus į naująją lentelę, pavadinkite ją Table1 ir nustatykite jos vietą: 0 mm iki puslapio kairės ir 30 mm iki puslapio viršaus. Pelės rodykle reikiamai pakaitaliokite lentelės stulpelių pločius.

4. Spragtelėkite stulpelio Draudėjų skaičius skaičius ir Formula Bar lange vietoje =<Draudėjų skaičius> įrašykite =<Draudėjų skaičius>/Count(<Ketvirtis>). Mes norime, kad metinėse eilutėse būtų nurodytas draudėjų ketvirtinių skaičių vidurkis, o ne suma. Todėl draudėjų skaičių metinėse eilutėse daliname iš ketvirčių skaičiaus. Analogiškai pertvarkykite ir stulpelius JA skaičius, PVMM skaičius ir Apdraustųjų skaičius.

5. Spragtelėkite stulpelį Metai ir pasirinkite  Insert > Column > Insert a Column to the Left of the Selection > OK. Atsiradusio stulpelio pavadinimo celėje įrašykite "Eil Nr". Spragtelėkite stulpelio korpusą ir  Formula Bar  lange įrašykite  =LineNumber()-1. Gausite tokį vaizdą

.

Vėl pabandykite paaiškinti, ką reiškia eksponuojami lentelėje skaičiai.

5. Dabar analogiškai įstatykite lentelėje Table1 tuščią stulpelį dešinėje stulpelio Metai. Pasižymėkite lentelę Table1 ir pasirinkite Format > Table... > General > Show Footer > OK. Lentelėje atsiras suminė eilutė, kurią suformatuokite ir užpildykite, kaip parodyta paveiksle

.

Stulpelių JA skaičius, PVMM skaičius ir Apdraustųjų skaičius suminėse celėse taip pat turi būti įstatyti vidurkiai pagal metus. O stulpelių Draudžiama suma ir Vidutinis mėn atlyginimas suminėse celėse reikia įrašyti atitinkamai =Sum(<Draudžiama suma>) ir =<Vidutinis mėn atlyginimas>.

6. Lentelė duomenų analizei gręžimo būdu paruošta. Išsaugokite dokumentą "p3_MyDraudėjai.rep".

Lentelės duomenų analizė pagal savivaldybes

1. Būdami ataskaitoje Lentelė spragtelėkite įrankių juostoje langelį Drill. Jūs automatiškai atsidursite naujoje ataskaitoje, kurią pavadinkite Lentelė Drill. Panaikinkite šios ataskaitos lentelėje Table1 atsiradusią dar vieną suminę eilutę, o tuščiame stulpelyje įstatykite K.EV sekcija Tr (analogiškai, kaip gręžiant 3D grafiką). Išrikiuokite lentelės eilutes pagal rodiklį Vidutinis mėn atlyginimas mažėjančiai. Pakeiskite pilną ataskaitos pavadinimą į "Lentelės duomenų analizė gręžimo (Drill) būdu".

2. Dabar pastatykite pelės rodyklę virš stulpelio K,EV sekcija Tr įrašų, paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Drill By > AP sekcija Tr. Pamatysite maždaug tokį vaizdą

.

3. Pastatykite pelės rodyklę virš stulpelio AP sekcija Tr įrašų, paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Drill By > Apskritis Tr. Po to vėl pastatykite pelės rodyklę virš stulpelio Apskritis Tr įrašų, paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Drill By > Savivaldybė Tr. Jeigu dar reikiamai pasirinksite kintamųjų K.EV sekcija Tr, AP sekcija Tr ir Apskritis Tr reikšmes, sugrupuosite pagal kintamąjį Savivaldybė Tr ir suformatuosite lentelę, tai gausite tokį vaizdą

.

4. Jūs susikūrėte lentelės pavidale pateiktų duomenų analizės gręžimo būdu priemonę, kurios Drill lange galima pasirinkti norimas  dimensijų K.EV sekcija Tr, AP sekcija Tr ir Apskritis Tr reikšmes ir matyti rodiklio Vidutinis mėn atlyginimas pasiskirstymą pagal metus ir pasirinktos apskrities savivaldybes. Analogišką, kaip ir 3D grafiko pavidale pateiktų duomenų analizės atveju. Išsaugokite dokumentą "p3_MyDraudėjai.rep" ir išbandykite šią priemonę pasirinkdami norimas kintamųjų reikšmes. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ataskaitoje Lentelė Drill lentelę galima formatuoti.

5. Išmėginkite susikurtąją priemonę papildomai gręždami lentelės duomenis pagal laiką (pelės rodyklę reikia užvest virš stulpelio Metai ir pasirinkti Ketvirtis). Išmėginkite taip pat ir kitus galimus pasirinkimus šalia lentelės atsidarančiame lange.

Pastebėjimai ir pasiūlymai

1. Gręžti galima grafikų ir lentelių pavidale pateiktus duomenis. Gręžiant galima lenteles ir grafikus formatuoti. Geriausias būdas išsiaiškinti gręžimo galimybes yra pabandyti pačiam.

2. Siūlome kartu su šia pamoka išsinagrinėti vadovėlio Getting started with BusinessObjects septintąją pamoką (Lesson 7). Joje nuosekliai ir vaizdžiai pristatomos duomenų analizės galimybės gręžimo (Drill) būdu naudojant BusinessObjects programinę įrangą.

Savarankiško darbo užduotys

1. Dokumente "p3_Draudėjai.rep" sukurkite ataskaitos Pagal savivaldybes Drill kopiją, kurią pavadinkite Apdraustųjų skaičius Drill. Jos grafike pakeiskite rodiklį Vidutinis mėn atlyginimas į Apdraustųjų skaičius, padarykite reikiamus pakeitimus pavadinimuose ir pabandykite analizuoti apdraustųjų skaičiaus dinamiką pagal pagrindinės EV sekcijas, metinės apyvartos sekcijas, apskritis, savivaldybes, metus ir ketvirčius.

2. Dokumente "p3_Draudėjai.rep" sukurkite naują ataskaitą Pagal apskritis Drill, kuri būtų analogiška ataskaitai Pagal savivaldybes Drill.

3. Dirbdami ataskaitoje Pagal apskritis Drill pasirinkite Snapshot ir įvertinkite susikūrusią naują ataskaitą.

 

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudojimo galimybės

2007 metų spalis

©  IVPK