Home | Kaip pradėti | Ataskaitos ir dokumentai | Analizė | Draudėjai | F1VP | Business Intelligence | Kokybė | Apie TDS

4 pamoka. Duomenų vitrina "Draudėjai"

 

Pamokos tikslai

Pristatyti skaitytojams TDS duomenų vitriną "Draudėjai" ir VSDF valdybos teikiamus į TDS duomenis, kurie yra eksponuojami šioje vitrinoje. Aptarti TDS tinklapyje Internete skelbiamos informacijos šaltinius apie DV "Draudėjai". Supažinti skaitytojus su papildomų duomenų importu į Desktop Intelligence dokumentą iš Microsoft Excel bylos, su dokumento užklausų surišimu. Palyginti Statistikos departamento tinklapyje Internete skelbiamus duomenis apie Vidutinį mėnesio atlyginimą su gautais nagrinėjant DV "Draudėjai" eksponuojamus duomenis ir aptarti šios DV duomenų patikimumą.

 Pamoka yra 3-osios pamokos tęsinys. Jos metu dokumente "p4_Dimensijos.rep" nagrinėjamos VSDF teikiamų į TDS duomenų dimensijos Įmonės tipas ir Asmens tipas,  iš dokumento "p2e_Draudėjai.rep" sukuriamas naujas dokumentas "4p_Draudėjai.rep", į kurį sukeliami Statistikos departamento skelbiami duomenys apie vidutinį atlyginimą ir palyginami su gautais nagrinėjant DV "Draudėjai" eksponuojamus duomenis. Susipažinti su dokumentais "p4_Dimensijos.rep" ir "p4_Draudėjai.rep" galima pagal jų kopijas "p4_Dimensijos.pdf" ir "p4_Draudėjai.pdf".

Pamokos turinys

 Bendra duomenų vitrinos charakteristika   |   VSDF valdybos teikiami į TDS duomenys   |   Papildomų duomenų importas iš Microsoft Excel bylos   |   Statistikos departamento ir TDS informacijos palyginimas   |   Duomenų patikimumas   |   Savarankiško darbo užduotys

Bendra duomenų vitrinos charakteristika

Aprašymas

Pagrindiniai draudėjų Valstybiniame socialinio draudimo fonde (VSDF) rodikliai pagal draudėjus, metus ir ketvirčius: draudžiamų pajamų suma, priskaičiuotos ir pervestos fondui draudimo sumos, draudžiamų asmenų skaičius.

Eksponuojami tiktai dalies draudėjų duomenys. Neeksponuojami Lietuvos kariuomenės, VSD, STT ir panašių institucijų duomenys.

Institucijos - duomenų teikėjai, kurių duomenys naudojami

VSDF valdyba, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Eksponuojami detalūs JA – draudėjų VSDF ir nuasmeninti bei agreguoti kitų draudėjų VSDF (tame tarpe FA) duomenys

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki paskutinio ataskaitinio ketvirčio imtinai

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio 2 mėnesio pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Draudėjai. VSDF rodikliai: įmonės tipas, asmens tipas.

3.  Draudėjai. JA rodikliai: kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

4.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis.

5.  Pagrindiniai draudėjų faktai: draudžiama pajamų suma, vidutinis apdraustųjų skaičius, priskaičiuota draudimo įmokos suma (atskirai per 1, 2 ir 3 ketvirčio mėnesius), pervesta draudimo įmokos suma (atskirai per 1, 2 ir 3 ketvirčio mėnesius).

DV palaikantis darbuotojas

IVPK Tarpžinybinių duomenų valdymo skyriaus specialistė Agnė Lydekaitė, a.lydekaite@ivpk.lt, Tel. (8 5) 266 5165

Istorija

Pirmoji DV versija sukurta bendro Danijos ir Lietuvos techninės pagalbos projekto “Lithuanian III” metu (pradžia 2002-12-23 ir pabaiga 2004-03-16). Autorius – UAB “Informacinės technologijos”.

DV įdiegė ir iki 2007-02-22 palaikė VMI prie FM Tarpžinybinės duomenų saugyklos skyriaus darbuotojai. Iki 2004-07-01 ji buvo įdiegta, iki 2005-05-02 – adaptuota TDS nuostatų reikalavimams, pašalinant iš jos nenuasmenintus FA duomenis. Nuo 2007-02-22 DV palaiko IVPK Tarpžinybinių duomenų valdymo skyrius.

Bendra informacija apie visas TDS duomenų vitrinas, tarpe jų ir apie DV "Draudėjai", yra pateikiama dokumente "TDS duomenų vitrinų aprašas", kurio aktuali versija skelbiama TDS tinklapyje Internete, žr. http://tds.ivpk.lt/Duomenu_vitrinos.htm.

Detali informacija apie duomenų vitriną, jos objektų klases, poklasius ir objektus, apie eksponuojamų duomenų teikėjus ir išvestinių rodiklių apskaičiavimo algoritmus yra pateikiama dokumente "Duomenų vitrinos “Draudėjai” naudotojo dokumentacija". Su šiuo dokumentu taip pat galima susipažinti TDS tinklapyje Internete, žr. http://tds.ivpk.lt/Duomenu_vitrinos.htm.

Pačioje duomenų vitrinoje "Draudėjai" taip pat yra pateikiami jos objektų klasių, poklasių ir objektų aprašymai, kuriuose nurodyti duomenų teikėjai ir išvestinių rodiklių apskaičiavimo algoritmai. Su šiais aprašymais galima susipažinti prisijungus prie duomenų vitrinos dirbant TDS darbo vietoje.

VSDF valdybos teikiami į TDS duomenys

VSDF valdyba teikia į TDS ketvirtinius duomenis apie pagrindinius draudėjų Valstybinio socialinio draudimo fonde faktus: vidutinis apdraustųjų skaičius, darbo apmokėjimo arba draudžiamų pajamų suma, atskirai per pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį ketvirčio mėnesius priskaičiuotos ir pervestos draudimo įmokų sumos.

Už laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2002-03-31 teikiami duomenys, parengti pagal VSDF valdybos direktoriaus 2000 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 169 „Dėl finansinių ataskaitų formų tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 29-824) patvirtintas draudėjų ataskaitas (forma Nr. 4).

Už laikotarpį nuo 2002-04-01 teikiami duomenys, parengti pagal VSDF valdybos direktoriaus 2002 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl finansinių ataskaitų formų tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 46-1777) patvirtintas draudėjų ataskaitas (forma Nr. 4).

VSDF valdybos teikiami į TDS rodikliai, kurie yra eksponuojami duomenų vitrinoje "Draudėjai" arba yra naudojami apskaičiuojant joje eksponuojamus kitus rodiklius, yra tokie:

Eil Nr

Rodiklio aprašymas

Kaip rodiklis naudojamas duomenų vitrinoje

1

Įmonės tipo kodas

Eksponuojamas

2

Įmonės tipo pavadinimas

Eksponuojamas

3

Pastabos apie įmonės tipą

Eksponuojamas

4

Asmens tipo kodas

Eksponuojamas

5

Asmens tipo pavadinimas

Eksponuojamas

6

Pastabos apie asmens tipą

Eksponuojamas

7

Draudėjo kodas VSDF

Neeksponuojamas. Naudojamas apskaičiuojant išvestinį rodiklį Draudėjų skaičius

8

7-ženklis juridinio asmens kodas

Neeksponuojamas. Naudojamas surišant duomenis su VMI prie FM ir Statistikos departamento teikiamais į TDS duomenimis

9

9-ženklis juridinio asmens kodas

10

Ataskaitiniai metai

Eksponuojamas

11

Ataskaitinių metų ketvirtis

Eksponuojamas

12

Darbo apmokėjimo suma arba deklaruojamos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, Lt

Eksponuojamas

13

Vidutinis apdraustųjų skaičius. Tai apdraustųjų skaičiaus ketvirčio pradžioje ir apdraustųjų skaičiaus ketvirčio pabaigoje vidurkis, vnt

Eksponuojamas

14

Priskaičiuota ketvirčio 1-o mėnesio įmokos suma, Lt

Eksponuojamas

15

Pervesta ketvirčio 1-o mėnesio įmokos suma, Lt

Eksponuojamas

16

Priskaičiuota ketvirčio 2-o mėnesio įmokos suma, Lt

Eksponuojamas

17

Pervesta ketvirčio 2-o mėnesio įmokos suma, Lt

Eksponuojamas

18

Priskaičiuota ketvirčio 3-o mėnesio įmokos suma, Lt

Eksponuojamas

19

Pervesta ketvirčio 3-o mėnesio įmokos suma, Lt

Eksponuojamas

Agreguojant duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojamus duomenis labai svarbu yra tinkamai pasirinkti VSDF valdybos teikiamų į TDS dimensijų Įmonės tipas ir Asmens tipas reikšmes. Nuo to labai priklauso, ar bus teisingai apskaičiuojami tokie rodikliai, kaip Vidutinis mėnesio atlyginimas, ir kaip tuos rodiklius reikėtų interpretuoti.

Dokumentas "p4_Dimensijos.rep" yra skirtas dimensijų Įmonės tipas ir Asmens tipas reikšmių analizei ir tų reikšmių faktiniams ryšiams išsiaiškinti. Dokumente kiekvienai duomenyse pasitaikiusiai reikšmių kombinacijai apskaičiuojami ir pateikiami rodiklių Draudėjų skaičius, Apdraustųjų skaičius ir Draudžiama suma ketvirtiniai vidurkiai pagal visus eksponuojamus duomenų vitrinoje duomenis. Pagal šiuos vidurkius galima įvertinti reikšmių kombinacijų "svorį" ir įtaką agreguojant duomenis. Siūlau šį dokumentą atidžiai išnagrinėti.

Papildomų duomenų importas iš Microsoft Excel bylos

1. Atsidarykite dokumentą "p4_Draudėjai.rep" ir naudodamiesi lango Report Manager galimybėmis Data In Alphabetical Order bei Map Navigation susipažinkite su juo.

2. Atsidarykite dokumentą "p2e_Draudėjai.rep", panaikinkite ataskaitą Pagal apskritis ir pakeiskite ataskaitos Šalyje pavadinimą į TDS duomenys. Naująjį dokumentą išsaugokite vardu "p4_MyDraudėjai.rep". Siūlau taip jį pavadinti, kad galėtumėte lygiagrečiai dirbti su dviem dokumentais: "p4_Draudėjai.rep" ir "p4_MyDraudėjai.rep", kurį šios pamokos metu Jūs kursite patys.

3. Atsidarykite Microsoft Excel bylą "p4_StD duomenys" ir susipažinkite su jo puslapyje StD lentelė pateikiama informacija. Atsidarykite Statistikos departamento tinklapio Internete puslapį http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1790 ir susipažinkite su jame pateikiama informacija. Išnagrinėkite bylos "p4_StD duomenys" puslapyje StD duomenys sukurtą duomenų lentelę, kurią Jūs bandysite importuoti į savo dokumentą "p4_MyDraudėjai.rep". Išsisaugokite bylą "p4_StD duomenys" savo kompiuteryje.

TDS duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojami duomenys neleidžia nagrinėti vidutinio mėnesinio atlyginimo atskirai vyrams ir moterims. Todėl mes keliame į savo dokumentą tiktai Statistikos departamento skelbiamas vidutinio atlyginimo reikšmes Iš viso. Tarkime, kad šiame stulpelyje yra pateikiami rodikliai bendrai vyrams ir moterims.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Statistikos departamento lentelėje vidutinis atlyginimas yra nurodytas pagal tris ekonomikos sektorius: Š – šalies ūkis, V – valstybės sektorius ir P – privatus sektorius. Pagal prasmę ir lentelėje pateikiamas atlyginimo reikšmes galima spėti, kad šalies ūkio sektorius yra valstybės ir privataus sektoriaus visuma. Todėl į savo dokumentą kelsime tiktai šalies ūkiui skirtose eilutėse pateikiamas atlyginimo reikšmes.

Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad Statistikos departamento lentelėje vidutinis atlyginimas nurodytas be individualių įmonių. Mūsų dokumentų "p4_Draudėjai.rep" ir "p4_MyDraudėjai.rep" duomenų užklausos į duomenų vitriną "Draudėjai" turi tiktai vieną sąlygą – dimensija Asmens tipas privalo turėti reikšmę Darbuotojas. Sugrįžkite vėl į dokumentą "p4_Dimensijos" ir pabandykite nustatyti, kokias sąlygas reikia formuluoti dimensijoms Įmonės tipas ir Asmens tipas, kad iš duomenų vitrinos "Draudėjai" gautumėme tokius pat duomenis, kokius nagrinėja Statistikos departamentas.

4. Sugrįžkite į dokumentą "p4_MyDraudėjai.rep" ir pasirinkite Data > New Data provider... Atsidariusiame New Data Vizard (Naujų duomenų importo vedlys) lange pasirinkite  Access new data in a diferent way

.

Spragtelėkite Begin ir atsidariusiame antrajame  New Data Vizard  lange pasirinkite Others ir Personal data files

.

Spragtelėkite Finish. Atsidariusio Access Personal Data (Personalinių duomenų paėmimas) lango Format langelyje pasirinkite Microsoft Excel Files (*.kls)

.

Langelyje Format panagrinėkite, iš kokio formato bylų galima būtų importuoti papildomus duomenis į dokumentą. Spragtelėkite langelį Browse ir nurodykite kur Jūsų kompiuteryje yra byla P4_StD duomenys.xls. Po to langelyje Sheet Name pasirinkite bylos puslapio, kurį importuojame,  pavadinimą. Mes importuojame tiktai puslapį StD duomenys.  Pasirinkite All Fields ir First row contains column names.

Dabar galėtumėme spragtelėti Run ir Desktop Intelligence programa importuotų mūsų nurodytus duomenis. Bet spragtelėkime View... ir pasižiūrėkime, kokius duomenis programa nori importuoti

.

Peržiūrėkite abi lango Data Manager lentas Results ir Definition. Ir tada spragtelėkite OK.

5. Statistikos departamento duomenų importas baigtas. Mums liko pasižiūrėti į dokumente turimus duomenis ir teisingai surišti duomenų užklausas. Tuo tikslu spragtelėkite įrankių juostoje langelį View Data ir atsidariusiame Data Manager lange spragtelėkite ilgą antrosios užklausos pavadinimą

.

Pakeiskite šį pavadinimą į q2, o paskui analogiškai pirmosios užklausos pavadinimą į q1. Išsiskleiskite užklausą q2, pasižymėkite jos objektą Metai ir pasirinkite Dimension

.

Tokiu būdu mes nurodome programai, kad užklausos q2 objektas Metai yra dimensija. Po to spragtelėkite Link to... Atsidariusiame langelyje

pasirinkite Metai ir spragtelėkite OK. Tokiu būdu mes nurodėme programai, kad užklausos q2 dimensiją Metai reikia surišti su užklausos q1 dimensija Metai. T.y. traktuoti jas, kaip vieną ir tą pačią dimensiją.

5. Dabar analogiškai nurodykite, kad užklausos q2 objektas Ketvirtis yra dimensija ir suriškite ją su užklausos q1 dimensija Ketvirtis. Vaizdas Data Manager lange turi gautis toksai

.

Atsidarykite Data Providers (Duomenų užklausos) langelyje abi dokumento užklausas q1 ir q2 ir pasivaikščiokite pelės rodykle per jų objektus. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip keičiasi surištų dimensijų ženklai vieną iš jų pasirinkus.

6. Papildomų duomenų importas iš Microsoft Excel bylos baigtas pilnai (duomenų užklausos reikiamai surištos). Išsaugokite dokumentą "p4_MyDraudėjai.rep".

Statistikos departamento ir TDS informacijos palyginimas

1. Sukurkite dokumento "p4_MyDraudėjai.rep" ataskaitos TDS duomenys kopiją ir pavadinkite ją StD duomenys. Pakeiskite ataskaitos TDS duomenys pilną pavadinimą į "Draudėjų rodikliai šalyje pagal TDS duomenis", o ataskaitos StD duomenys pilną pavadinimą į "Statistikos departamento skelbiamas vidutinis mėnesinis atlyginimas šalyje". Ataskaitoje StD duomenys panaikinkite Draudėjų skaičiui, JA ir PVMM dalims bei Apdraustųjų skaičiui skirtus brėžinius ir lentelę, o Vidutiniam mėnesio atlyginimui skirtą brėžinį patalpinkite 30 mm nuo puslapio ribos viršuje.

2. Pasižymėkite ataskaitos StD duomenys brėžinyje metus ir Formula Bar lange atsiradusį įrašą =<Metai(q1)> ištaisykite į =<Metai(q2)>. Analogiškai padarykite su dimensija Ketvirtis. Pasižymėkite brėžinyje grafiką ir ir Formula Bar lange atsiradusį įrašą ištaisykite į =<Vidutinis mėn atlyginimas StD>. Išsitempkite iš Report Manager lango į ataskaitos langą objektus Metai(q2), Ketvirtis(q2) ir Vidutinis mėn atlyginimas StD ir kopijuodami formatus iš ataskaitoje TDS duomenys esančios lentelės susikurkite panašiai atrodančią lentelę, žr. dokumentą "p4_Draudėjai".

3. Pasidarykite ataskaitos StD duomenys kopiją, kurią pavadinkite Palyginimas. Sukurkite šioje ataskaitoje globalų filtrą nustatydami, kad dimensijos Metai(q1) reikšmės būtų rodomos tiktai pradedant 2003 metais. Pasižymėkite brėžinį ir pasirinkite Format > Chart... > Pivot. Atsidariusiame Chart Format lange

įkelkite objektą Vidutinis mėn atlyginimas iš langelio Available Variables į langelį Used Variables po užrašu Y-Axis. Ir spragtelėkite OK. Jūsų brėžinyje atsiras 2 grafikai – vienas pagal StD duomenis (jis jau buvo), o kitas pagal TDS duomenis. Pasižiūrėdami į dokumentą "p4_Draudėjai.rep" suformatuokite brėžinį taip, kaip jis atrodo tame dokumente.

4. Įtempkite į ataskaitos Palyginimas duomenų lentelę objektą Vidutinis mėn atlyginimas (tai TDS duomenys). Po to susikurkite dar du stulpelius ir dvi eilutes, užpildykite lentelę ir suformatuokite ją, kad gautųsi toksai vaizdas

.

Kilus neaiškumams kokius kintamuosius reikia įrašyti lentelės celėse, pasižiūrėkite dokumente "p4_Draudėjai.rep". Neužmirškite išsaugoti dokumentą "p4_MyDraudėjai.rep".

5. Iš 4 punkte pateiktos lentelės matosi, kad Statistikos departamento skelbiamas ir mūsų pagal TDS duomenis apskaičiuotas vidutinis mėnesinis atlyginimas gerokai skiriasi. Statistikos departamento skelbiami skaičiai yra apie 20% didesni.

Duomenų patikimumas

1. Kalbant apie TDS duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojamų duomenų patikimumą pirmiausia reikia konstatuoti, kad Statistikos departamento skelbiamas ir pagal TDS duomenis apskaičiuoti vidutiniai atlyginimai šalyje stipriai nesutampa. Galima tikėtis, kad toks nesutapimas atsirado dėl nevienodai taikytų apribojimų dimensijoms Įmonės tipas ir Asmens tipas (jeigu Statistikos departamento specialistai taip pat naudojo šias VSDF valdybos dimensijas). Šis nesutapimas parodo, kaip svarbu yra atsirinkti agregavimui skirtus duomenis ir pateikti teisingą gautų rezultatų interpretaciją.

2. Jeigu dokumente "p4_MyDraudėjai.rep" susikursite lentelę su stulpeliais Metai, Ketvirtis, Apskritis Tr, Savivaldybė Tr, K.EV sekcija, AP sekcija, Draudžiama suma, Vidutinis mėn atlyginimas ir surūšiuosite jos eilutes pagal Vidutinis mėn atlyginimas mažėjančiai, tai lentelės apačioje pamatysite daug įdomių dalykų. Ten bus ir įrašų su neigiamomis paskutinių dviejų rodiklių reikšmėmis. Pasirodo, kad draudėjai nurodydami neigiamą rodiklį Draudžiama suma gali koreguoti savo anksčiau pateiktas VSDF valdybai ataskaitas. Ši aplinkybė gerokai sumažina agreguotų duomenų analizės rezultatų patikimumą.

3. Labai svarbu kiekvienam draudėjui – juridiniam asmeniui teisingai nurodyti pagrindinės EV sekciją, metinės apyvartos sekciją, registravimo apskritį ir savivaldybę bei kitas dimensijas, pagal kurias grupuojame agreguodami duomenis. Klaidos priskiriant draudėjams šių dimensijų reikšmes gali labai greitai niekais paversti duomenų agregavimo pagal šias dimensijas galimybes.

4. Ar gali iš viso sutapti Statistikos departamento skelbiamas ir pagal TDS duomenis apskaičiuotas vidutinis mėnesinis atlyginimas? Tai taip vadinama Vienos teisybės problema. Kiek informacijos šaltinių, tiek ir teisybių. Čia reikia prisiminti, kad TDS nėra oficialios statistikos (ji nebūtinai sutampa su tikrove) skelbėjas. TDS tiktai teikia analizei skirtus duomenis. Ir galimai kokybiškus duomenis. Duomenų kokybė suprantama, kaip jų tinkamumas betarpiškam panaudojimui. TDS naudotojai patys analizuoja duomenis (atsirenka reikalingus) ir daro savo išvadas.

5. Stengiantis gauti labiau tikrovę atitinkančius duomenų agregavimo rezultatus aiškiai neteisingi arba įtartini įrašai paprastai yra išmetami. Dar kitas žingsnis šia kryptimi būtų turimų duomenų papildymas virtualiais, bet intuityviai teisingais arba kaip nors kitaip pagrįstais duomenų įrašais. Rengiant TDS duomenų vitrinas kol kas abu šie žingsniai nėra atliekami.

Savarankiško darbo užduotys

1. Pakeiskite dokumento "p4_Draudėjai.rep" duomenų užklausą q1 taip, kad užklausos duomenys būtų labiau panašūs į Statistikos departamento nagrinėjamus. Įvertinkite, kiek tada skirsis pagal TDS duomenis apskaičiuotos ir Statistikos departamento skelbiamos vidutinio atlyginimo reikšmės.

2. Pasiūlykite, kaip sukurti vieną ar kelias duomenų užklausas į duomenų vitriną "Draudėjai", kad gautumėme duomenis, tinkamus vidutinio atlyginimo analizei pagal šalies ūkio, valstybės ir privatų sektorius, pagal darbininkus ir tarnautojus (kaip daroma Statistikos departamente). Ar galima tokias užklausas sukurti?

3. Dokumente "p4_Draudėjai.rep" sukurkite dar vieną ataskaitą Max ir Min atlyginimai. Šioje ataskaitoje sukurkite lentelę su stulpeliais Metai, Apskritis Tr, Savivaldybė Tr, K.EV sekcija, AP sekcija, Draudėjų skaičius, JA skaičius, PVMM skaičius, Apdraustųjų skaičius, Draudžiama suma, Vidutinis mėn atlyginimas ir surūšiuokite lentelės eilutes pagal paskutinį rodiklį mažėjančiai. Nustatykite didžiausią ir mažiausią vidutinius atlyginimus pagal visas nagrinėjamų dimensijų kombinacijas ir šiems atlyginimams atitinkančių matų reikšmes. Po to padarykite tą patį įtraukę į lentelę stulpelį Ketvirtis. Atsižvelgdami į gautas rodiklių reikšmes įvertinkite TDS duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojamų duomenų patikimumą.

 

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudojimo galimybės

2007 metų spalis

©  IVPK