Home | Kaip pradėti | Ataskaitos ir dokumentai | Analizė | Draudėjai | F1VP | Business Intelligence | Kokybė | Apie TDS

5 pamoka. Duomenų vitrina "Konsoliduota F1VP"

 

Pamokos tikslai

Pristatyti skaitytojams TDS duomenų vitriną "Konsoliduota F1VP" ir VMI prie FM, Muitinės departamento bei Finansų ministerijos teikiamus į TDS duomenis, kurie yra eksponuojami šioje vitrinoje. Aptarti Internete skelbiamą informaciją apie duomenų vitriną. Toliau nagrinėti papildomų duomenų importo į Desktop Intelligence dokumentus iš Microsoft Excel bylų, dokumento užklausų surišimo, išvestinių rodiklių kūrimo, filtrų naudojimo, lentelių, grafikų, ataskaitų ir dokumentų kūrimo bei formatavimo klausimus.

Mokesčių klasifikacijos studijos atliekamos dokumentuose "p5_Mokesčiai.xls" ir "p5_Dimensijos.rep".  Pamokos metu kuriamas dokumentas "p5_F1VP.rep", kuriame nagrinėjamos finansinės įplaukos pagal apyskaitos F1VP eilutes, mokesčius priimančias institucijas, apskritis ir savivaldybes, metus ir mėnesius. Aptariamas duomenų vitrinoje eksponuojamų duomenų patikimumas.

Pamokos turinys

 Bendra duomenų vitrinos charakteristika   |   VMI prie FM duomenys   |   Muitinės departamento duomenys   |   Finansų ministerijos duomenys   |   Mokesčių klasifikacijos klausimai   |   Duomenų vitrinos "Konsoliduota F1VP" duomenų užklausa   |   Mokesčių klasifikatoriaus importas į dokumentą iš Microsoft Excel bylos   |   Lentelės duomenų grupavimas   |   Naujos dimensijos kūrimas grupuojant jau turimos dimensijos reikšmes   |   Finansinės įplaukos 2006 ir 2007 metais   |   Duomenų patikimumas   |   Savarankiško darbo užduotys

Bendra duomenų vitrinos charakteristika

Aprašymas

Konsoliduoti Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Formos 1-VP) duomenys. Mėnesiniai duomenys

Institucijos - duomenų teikėjai, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Muitinės departamentas, Finansų ministerija

Asmens duomenų buvimas

Be FA ir JA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2004-01-01 iki paskutinio ataskaitinio mėnesio imtinai

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

DV papildoma ataskaitinio mėnesio duomenimis ir atnaujinama pasikeitus ankstesniems duomenims kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčiai: grupė 1 (pagrindiniai mokesčiai), grupė 2 (dažniausiai naudojamos suminės eilutės), grupė 3 (dažniausiai naudojamos F1VP bei jos 1 ir 2 priedų eilutės), grupė 4 (visos smulkiausios F1VP bei jos 1 ir 2 priedų eilutės).

3.  Institucijos: kodas, pavadinimas.

4.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

5.  Teritorija: apskritis, savivaldybė.

6.  Sumos: iš viso įplaukė, paskirstyta valstybės biudžetui, paskirstyta savivaldybių biudžetams tiesiogiai, paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą, paskirstyta fondams.

DV palaikantis darbuotojas

IVPK Tarpžinybinių duomenų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Modestas Šinkevičius, m.sinkevicius@ivpk.lt,  Tel. (8 5) 266 3873

Istorija

DV sukūrė, įdiegė ir iki 2007-01-01 palaikė VMI prie FM Tarpžinybinės duomenų saugyklos skyriaus darbuotojai. Pirmoji versija įdiegta 2004-07-01. Nuo 2007-01-01 DV palaiko IVPK Tarpžinybinių duomenų valdymo skyrius.

Bendra informacija apie visas TDS duomenų vitrinas, tarpe jų ir apie DV "Konsoliduota F1VP", yra pateikiama dokumente "TDS duomenų vitrinų aprašas", kurio aktuali versija skelbiama TDS tinklapyje Internete, žr. http://tds.ivpk.lt/Duomenu_vitrinos.htm.

Detali informacija apie duomenų vitriną, jos objektų klases, poklasius ir objektus, apie eksponuojamų duomenų teikėjus ir išvestinių rodiklių apskaičiavimo algoritmus yra pateikiama dokumente "Duomenų vitrinos “Konsoliduota F1VP” naudotojo dokumentacija". Su šiuo dokumentu taip pat galima susipažinti TDS tinklapyje Internete, žr. http://tds.ivpk.lt/Duomenu_vitrinos.htm.

Pačioje duomenų vitrinoje "Konsoliduota F1VP" taip pat yra pateikiami jos objektų klasių, poklasių ir objektų aprašymai, kuriuose nurodyti duomenų teikėjai ir išvestinių rodiklių apskaičiavimo algoritmai. Su šiais aprašymais galima susipažinti prisijungus prie duomenų vitrinos dirbant TDS darbo vietoje.

VMI prie FM duomenys

VMI prie FM teikia į TDS  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-019 patvirtintos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (F1VP) duomenis. Teikiami kaupiamieji (suminiai už laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos) duomenys, detalūs pagal apskritis, savivaldybes, F1VP ir jos 2 priedo eilutes.

Formos F1VP duomenys teikiami lentoje:

Eil Nr

Rodiklio aprašymas

Kaip rodiklis naudojamas duomenų vitrinoje

1

Įrašo sukūrimo data VMI prie FM duomenų bazėje, iš kurios imami duomenys į TDS

Neeksponuojamas

2

Įrašo paskutinio atnaujinimo data VMI informacinėje sistemoje

Neeksponuojamas

3

Ataskaitiniai metai

Eksponuojamas

4

Ataskaitinis mėnuo

Eksponuojamas

5

Savivaldybės kodas VMI prie FM teikiamuose į TDS duomenyse

Eksponuojamas

6

Pagrindinės F1VP eilutės numeris

Eksponuojamas

7

Įplaukų suma

Eksponuojamas

8

Pinigų suma paskirstyta valstybės biudžetui

Eksponuojamas

9

Pinigų suma paskirstyta tiesiogiai savivaldybių biudžetams

Eksponuojamas

10

Pinigų suma paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą

Eksponuojamas

11

Pinigų suma paskirstyta fondams

Eksponuojamas

Formos F1VP 2-o priedo duomenys teikiami lentoje:

Eil Nr

Rodiklio aprašymas

Kaip rodiklis naudojamas duomenų vitrinoje

1

Įrašo sukūrimo data VMI prie FM duomenų bazėje, iš kurios imami duomenys į TDS

Neeksponuojamas

2

Įrašo paskutinio atnaujinimo data VMI informacinėje sistemoje

Neeksponuojamas

3

Ataskaitiniai metai

Eksponuojamas

4

Ataskaitinis mėnuo

Eksponuojamas

5

Savivaldybės kodas VMI prie FM teikiamuose į TDS duomenyse

Eksponuojamas

6

F1VP 2-o priedo eilutės numeris

Eksponuojamas

7

Įplaukų suma

Eksponuojamas

8

Pinigų suma paskirstyta valstybės biudžetui

Eksponuojamas

9

Pinigų suma paskirstyta tiesiogiai savivaldybių biudžetams

Eksponuojamas

10

Pinigų suma paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą

Eksponuojamas

11

Pinigų suma paskirstyta fondams

Eksponuojamas

Muitinės departamento duomenys

Muitinės departamentas teikia į TDS  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-019 patvirtintų Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (F1VP) ir jos 1-o priedo duomenis. Teikiami kaupiamieji (suminiai už laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos) duomenys, detalūs pagal F1VP ir jos 1-o priedo eilutes.

Formos F1VP duomenys teikiami lentoje:

Eil Nr

Rodiklio aprašymas

Kaip rodiklis naudojamas duomenų vitrinoje

1

Pagrindinės F1VP eilutės numeris

Eksponuojamas

2

Įmokos pavadinimas

Neeksponuojamas

3

Įplaukų suma

Eksponuojamas

4

Pinigų suma paskirstyta valstybės biudžetui

Eksponuojamas

5

Pinigų suma paskirstyta tiesiogiai savivaldybių biudžetams

Eksponuojamas

6

Pinigų suma paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą

Eksponuojamas

7

Pinigų suma paskirstyta fondams

Eksponuojamas

Formos F1VP 1-o priedo duomenys teikiami lentoje:

Eil Nr

Rodiklio aprašymas

Kaip rodiklis naudojamas duomenų vitrinoje

1

F1VP 1-o priedo eilutės numeris

Eksponuojamas

2

Įmokos pavadinimas

Neeksponuojamas

3

Įplaukų suma

Eksponuojamas

4

Pinigų suma paskirstyta valstybės biudžetui

Eksponuojamas

Muitinės departamento duomenų integralumą laike taip pat komplikuoja aplinkybė, kad laikotarpyje nuo 2004-01-01 forma F1VP ir jos priedai buvo keičiami 5 kartus.

Finansų ministerijos duomenys

Finansų ministerija teikia į TDS  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-019 patvirtintos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (F1VP) pagrindinės dalies duomenis.

Teikiami mėnesiniai (už ataskaitinį mėnesį) ir kaupiamieji (suminiai už laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos) Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento duomenys ir suvestiniai VMI prie FM, Muitinės departamento ir Finansų ministerijos duomenys.

Iš viso teikiamos 4 žemiau aprašyto tipo duomenų lentos:

Eil Nr

Rodiklio aprašymas

Kaip rodiklis naudojamas duomenų vitrinoje

1

Įmokos pavadinimas

Neeksponuojamas

2

Pagrindinės F1VP eilutės numeris

Eksponuojamas

3

Iš viso įplaukė

Eksponuojamas

4

Valstybės biudžetui

Eksponuojamas

5

Tiesiogiai savivaldybių biudžetams

Eksponuojamas

6

Savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą

Eksponuojamas

7

Fondams

Eksponuojamas

8

Formos 1-VP užpildymo data

Neeksponuojamas

9

Pildytojo pavadinimas

Neeksponuojamas

10

Pildytojo kodas

Neeksponuojamas

Finansų ministerijos duomenų integralumą laike taip pat komplikuoja aplinkybė, kad laikotarpyje nuo 2004-01-01  forma F1VP buvo keičiama 5 kartus.

Mokesčių klasifikacijos klausimai

Formos F1VP ir jos priedų duomenų integralumą laike (galimybę palyginti skirtingų laikotarpių duomenis) komplikuoja ta aplinkybė, kad laikotarpyje nuo 2004-01-01 forma F1VP ir jos priedai buvo keičiami net 5 kartus:

  • nuo 2004-01-30 galiojo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1K-022 redakcijos formos,

  • nuo 2004-05-23 – 2004 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-192 redakcijos formos,

  • nuo 2005-02-17 – 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 1K-050 redakcijos formos,

  • nuo 2006-01-11 – 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcijos formos,

  • nuo 2006-12-31 – 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-427 redakcijos formos.

Duomenys į TDS už praėjusius laikotarpius yra teikiami pagal jų metu galiojusius F1VP ir jos 1 bei 2 priedus. Todėl F1VP eilutės su tais pačiais numeriais skirtingais formos galiojimo laikotarpiais gali reikšti skirtingus mokesčius arba pajamas. Analogiška situacija yra ir su F1VP 1 ir 2 priedais. Laike pastovus mokesčių ir pajamų klasifikatorius į TDS nėra teikiamas.

Kuriant TDS duomenų vitriną  "Konsoliduota F1VP" VMI prie FM Tarpžinybinės duomenų saugyklos skyriaus darbuotojai pabandė patys sukurti tokį klasifikatorių. Jų darbo rezultatas – grupės Gr1, Gr2, Gr3 ir Gr4.

Grupę Gr1 sudaro tiktai 5 mokesčiai: Pajamų, Pelno, PVM, Akcizai ir Kiti. Grupėje Gr2 šie 5 mokesčiai skaldomi į smulkesnius, apimant dalį F1VP pagrindinės dalies eilutčių. Grupėje Gr3 grupės Gr2 mokesčiai ir pajamos skaldomi dar smulkiau, apimant jau ir dalį F1VP 1-o ir 2-o priedų eilučių. Analogiškai, grupėje Gr4 grupės Gr3 mokesčiai ir pajamos skaldomi dar smulkiau, apimant visas nesumines F1VP ir jos 1-o bei 2-o priedų eilutes.

Siūlau susipažinti su grupių Gr1, Gr2, Gr3 ir Gr4 bei dimensijų Metai ir F1VP eilutės numeris ryšiais dokumento "p5_Dimensijos.rep" ataskaitose Gr1_Gr2_Gr3 ir Gr3_Gr4 pateikiamose lentelėse. Iš lentelių matosi, kad 2006-2007 metais formos F1VP pagrindinės dalies eilutės lygtai ir nesikeitė. Pagrindinis pasikeitimas įvyko pereinant iš 2005 metų į 2006.

Norėdami geriau suvokti kokybiško ir laike pastovaus (pastovaus TDS eksponuojamų duomenų laikotarpyje) mokesčių klasifikatoriaus poreikį laikinai nesinaudokime grupėmis Gr1, Gr2, Gr3 ir Gr4 ir pabandykime susikurti naują mokesčių klasifikatorių, kuris apimtų tiktai 2006-2007 metus ir tiktai formos F1VP pagrindinės dalies eilutes.

Tokį klasifikatorių aš siūlau Microsoft Excel byloje – dokumente "p5_Mokesčiai.xls". Atsidarykite šį dokumentą ir susipažinkite su jame pateiktais informacija ir klasifikatoriumi.

Dokumento puslapyje F1VP yra pateikiama aktuali forma F1VP, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcijos forma. Ji nuskaityta Finansų ministerijos tinklapio puslapyje http://www.finmin.lt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.300. Tai, kad šios redakcijos forma galioja nuo 2006-01-11, leidžia mums būti tikriems, kad duomenys duomenų vitrinoje "Konsoliduota F1VP" už laikotarpį nuo 2006-01-01 yra pateikti būtent pagal šios redakcijos formą F1VP.

Dokumento puslapis FM duomenys parengtas pagal Finansų ministerijos ataskaitą "Nacionalinio biudžeto surinkimo operatyviniai duomenys (2007 m. sausio-rugsėjo mėn.)", žr. http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/nacionalinio_biudzeto_surinkimas/ketv/2007__09__men_Lt.pdf.

Dokumento puslapyje Ryšiai nagrinėjami ryšiai tarp F1VP eilučių, Finansų ministerijos ataskaitos eilučių ir mano siūlomų mokesčių klasių K0, K1 ir K2. Puslapyje Klasifikatorius pateikiamas mano siūlomas panagrinėti kartu su duomenų vitrinos "Konsoliduota F1VP" duomenimis mokesčių klasifikatorius 2006-2007 metams.

Duomenų vitrinos "Konsoliduota F1VP" duomenų užklausa

1. Atsidarykite dokumentą "p5_F1VP.rep" ir naudodamiesi lango Report Manager galimybėmis Data In Alphabetical Order bei Map Navigation susipažinkite su juo.

2. Spragtelėkite įrankių juostoje langelį New  , prisijunkite prie duomenų vitrinos "Konsoliduota F1VP" ir susikurkite tokią duomenų užklausą

.

3. Spragtelėkite langelį Run. Sulaukę užklausos duomenų spragtelėkite įrankių juostoje langelį View Data ir atsidariusiame Data Manager lange susipažinkite su gautais duomenimis. Pakeiskite užklausos pavadinimą į q1

.

Išsaugokite savo kuriamą dokumentą vardu "p5_MyF1VP.rep".

Mokesčių klasifikatoriaus importas į dokumentą iš Microsoft Excel bylos

1. Atsidarykite Microsoft Excel bylą "p5_Mokesčiai" ir susipažinkite su jo puslapyje Klasifikatorius pateikiama duomenų lentele, kurią Jūs bandysite importuoti į savo dokumentą "p5_MyF1VP.rep". Išsisaugokite bylą "p5_Mokesčiai" savo kompiuteryje.

2. Sugrįžkite į dokumentą "p5_MyF1VP.rep" ir pasirinkite Data > New Data provider... Atsidariusiame New Data Vizard (Naujų duomenų importo vedlys) lange pasirinkite  Access new data in a diferent way

.

Spragtelėkite Begin ir atsidariusiame antrajame  New Data Vizard  lange pasirinkite Others ir Personal data files

.

Spragtelėkite Finish. Atsidariusio Access Personal Data (Personalinių duomenų paėmimas) lango Format langelyje pasirinkite Microsoft Excel Files (*.kls)

.

Spragtelėkite langelį Browse ir nurodykite kur Jūsų kompiuteryje yra byla "p5_Mokesčiai.xls". Po to langelyje Sheet Name pasirinkite bylos puslapio Klasifikatorius, kurį importuojame,  pavadinimą. Pasirinkite All Fields ir First row contains column names.

Dabar galėtumėme spragtelėti Run ir Desktop Intelligence programa importuotų mūsų nurodytus duomenis. Bet spragtelėkime View... ir pasižiūrėkime, kokius duomenis programa nori importuoti

.

Peržiūrėkite abi lango Data Manager lentas Results ir Definition. Ir tada spragtelėkite OK.

3. Mokesčių klasifikatoriaus duomenų importas baigtas. Mums liko pasižiūrėti į dokumente turimus duomenis, nustatyti, kad visi importuoti objektai yra dimensijos ir teisingai surišti duomenų užklausas. Tuo tikslu spragtelėkite įrankių juostoje langelį View Data ir atsidariusiame Data Manager lange pakeiskite ilgą antrosios užklausos pavadinimą į q2. Išsiskleiskite užklausą q2 ir nustatykite, kad visi jos objektai yra dimensijos

.

Po to pasižymėkite dimensiją F1VP eilutės Nr ir spragtelėkite Link to... Atsidariusiame langelyje

pasirinkite Eilutės numeris ir spragtelėkite OK. Tokiu būdu mes nurodėme programai, kad užklausos q2 dimensiją F1VP eilutės Nr reikia surišti su užklausos q1 dimensija Eilutės numeris. T.y. traktuoti jas, kaip vieną ir tą pačią dimensiją.

4. Atsidarykite Data Providers (Duomenų užklausos) langelyje abi dokumento užklausas q1 ir q2 ir pasivaikščiokite pelės rodykle per jų objektus. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip keičiasi surištų dimensijų ženklai vieną iš jų pasirinkus

.

5. Papildomų duomenų importas iš Microsoft Excel bylos baigtas pilnai (duomenų užklausos reikiamai surištos). Išsaugokite dokumentą "p5_MyF1VP.rep".

Lentelės duomenų grupavimas

Pasižiūrėdami į dokumento "p5_F1VP.rep" ataskaitas Pradžia ir Mokesčių klasifikatorius sukurkite savo dokumente "p5_MyF1VP.rep" analogiškas ataskaitas. Kad būtų greičiau, celių formatus, jeigu jie Jums patinka, galite kopijuoti iš dokumento "p5_F1VP.rep".

Įvertinant 1-4 pamokose Jūsų įgytą patyrimą, tai nebus sudėtinga. Sudėtingiau gali būti tiktai sugrupuoti ataskaitos Mokesčių klasifikatorius lentelėje Table 1 pateikiamus duomenis. Norėdami sugrupuoti pasižymėkite lentelės stulpelį K0_ID (be pavadinimo) ir spragtelėkite įrankių juostoje langelį Insert Break (Įdėk suskaldymą) . Po to pasižymėkite atsiradusias sumines eilutes ir spragtelėdami langelį Delete panaikinkite jas

.

Po to vėl pasižymėkite stulpelį K0_ID ir įrankių juostoje spragtelėkite langelį Center Across Break . Tada gausite tokį vaizdą

.

Po to analogišką procedūrą pakartokite su stulpeliais K0 eilutė, K1_ID ir K1 eilutė.

Naujos dimensijos kūrimas grupuojant jau turimos dimensijos reikšmes

1. Dokumente "p5_MyF1VP.rep" susikurkite tuščią ataskaitą, kurią pavadinkite Suvestinė. Pasižiūrėdami į analogišką ataskaitą dokumente "p5_F1VP.rep" sukurkite joje celes su pilnu ataskaitos pavadinimu, duomenų atnaujinimo datai skirtas celes ir puslapio Header bei Footer esančias celes.

2. Dokumente "p5_MyF1VP.rep" susikurkite naujus kintamuosius – matus

<2006 m faktas> = <Viso> Where (<Metai>=2006)

ir

<2007 m faktas> = <Viso> Where (<Metai>=2007).

3. Susikursime naują dimensiją Pagrindinės įplaukos iš dimensijos F1VP eilutės Nr reikšmių jas apjungdami. Pasirinkite Data > Variables... > F1VP eilutės Nr

.

Spragtelėkite langelį Group... Atsidariusio lango langelyje Name of the Variable įrašykite Pagrindinės įplaukos

.

Po to pasižymėkite reikšmę 4 lange Values of F1VP eilutės Nr ir spragtelėkite Add. Lange Groups of values įrašykite tokį grupės pavadinimą Pajamų mokestis. Dabar spragtelėkite New, pasižymėkite reikšmes 5 ir 6, spragtelėkite Add ir naują grupę Group 2 pavadinkite Pelno mokesčiai

.

Elgdamiesi taip ir toliau susikurkite grupes:

Turto mokesčiai iš dimensijos F1VP eilutės Nr reikšmių 10, 11, 13 ir 14;

PVM – iš reikšmių 17 ir 18;

Akcizai – iš reikšmių 21 ir 22;

Kiti mokesčiai – iš reikšmių 8, 19, 23, 24, 25, 28 ir 29;

Tarpt prekybos mokesčiai – iš reikšmės 31;

ES parama – iš reikšmės 70;

Pajamos – iš likusių dimensijos F1VP eilutės Nr reikšmių.

Gausite tokį vaizdą

.

Spragtelėkite OK ir Close. Nauja dimensija Pagrindinės įplaukos jau sukurta.

4. Pasižymėkite lango Report Manager lentoje Data In Alphabetical Order objektus Pagrindinės įplaukos, 2006 m faktas ir 2007 m faktas ir išsitemkite juos į ataskaitos Suvestinė langą. Atsiras tokia lentelė

.

5. Pasižymėkite šią lentelę ir spragtelėkite įrankių juostoje langelį 2D Column

.

Lentelė virs maždaug tokiu grafiku

,

kurį suformatuokite, kad jis taptų panašus į siekiamą gauti brėžinį dokumente "p5_F1VP.rep". Spragtelėję įrankių juostoje langelį Custom Sort dimensijos Pagrindinės įplaukos reikšmes reikiamai išrūšiuokite. Brėžinį pavadinkite Ch1, pakabinkite virš jo celę su pavadinimu "Per metų 6 mėnesius" ir įstatykite šiam brėžiniui lokalų duomenų filtrą

.

6. Pasidarykite dabar brėžinio Ch1 kopiją, pavadinkite ją Ch2, nuimkite jai filtrą ir patalpinkite 15 mm žemiau brėžinio Ch1. Kopijuodami pakabinkite virš Ch2 celę su pavadinimu "Per visus mėnesius".

7. Kad užbaigti ataskaitą Suvestinė, mums liko įstatyti į ją celę, kurioje matysis naudojami globalūs filtrai. Analogiškai, kaip dokumente "p5_F1VP.rep", įstatykite po ataskaitos pavadinimo cele dar 2 celes. Kairiojoje įrašykite "Naudojami globalūs filtrai:". Pasižymėkite dešiniąją ir pasirinkite Insert > Special Field > Global Filters. Išbandykite ataskaitą pasirinkdami įvairius globalius filtrus dimensijos Apskritis Tr, Savivaldybė Tr ir kitoms.

Finansinės įplaukos 2006 ir 2007 metais

Informacija apie finansines įplaukas 2006 ir 2007 metais pagal mėnesius pateikta dokumento "p5_F1VP.rep" ataskaitose Pagal mėnesius. Grafikai ir Pagal mėnesius. Su lentele. Susikurkite analogiškas ataskaitas savo dokumente "p5_MyF1VP.rep". Kad būtų greičiau, celių formatus, jeigu jie Jums patinka, galite kopijuoti iš dokumento "p5_F1VP.rep".

Abi ataskaitos Pagal mėnesius. Grafikai ir Pagal mėnesius. Su lentele pritaikytos tam, kad jas būtų galima peržiūrinėti įsistatant įvairius globalius filtrus. Išbandykite ataskaitas pasirinkdami Jus dominančias dimensijų Institucija Tr, Apskritis Tr, Savivaldybė Tr ir kitų reikšmes.

Duomenų patikimumas

Kalbant apie TDS duomenų vitrinoje "Konsoliduota F1VP" eksponuojamų duomenų patikimumą tenka konstatuoti, kad duomenų vitrinoje nėra patikimo ir laike pastovaus mokesčių klasifikatoriaus, kuris leistų nagrinėti įplaukas pradedant stambesnėmis jų grupėmis ir toliau jas smulkinant iki nesuminių formos F1VP bei jos 1-o ir 2-o priedų eilučių.

Turint tokį klasifikatorių būtų galima nesudėtingai palyginti duomenų vitrinoje eksponuojamus duomenis su skelbiamais Finansų ministerijos ir Statistikos departamento tinklapiuose Internete. Tada ir apie duomenų patikimumą būtų galima kalbėti konkrečiau. Dabar gi toks palyginimas yra arba negalimas, arba labai sudėtingas.

Įtartina patikimumo požiūriu aplinkybė yra ir tai, kad duomenų vitrinoje "Konsoliduota F1VP" nėra eksponuojami kaupiamieji nuo metų pradžios duomenys ir formos F1VP 1-o ir 2-o priedų eilutės. T.y. neperdirbti duomenys, kuriuos teikia į TDS duomenų teikėjai.

Savarankiško darbo užduotys

1. Importuokite Finansų ministerijos ataskaitos duomenis iš dokumento "p5_Mokesčiai.xls" į dokumentą "p5_MyF1VP.rep". Tam dokumente "p5_Mokesčiai.xls" susikurkite reikalingų duomenų lentelę ir užklausos q3 pagalba susikelkite duomenis į dokumentą "p5_MyF1VP.rep". Palyginkite duomenų vitrinoje "Konsoliduota F1VP" eksponuojamus duomenis su skelbiamais Finansų ministerijos ataskaitoje. Įvertinkite duomenų patikimumą.

2. Susikurkite naują Desktop Intelligence dokumentą ir jame palyginkite TDS duomenų vitrinose "Konsoliduota F1VP" ir "F1VP už vieną mėnesį" eksponuojamus duomenis. Įvertinkite eksponuojamų duomenų patikimumą.

3. Susikurkite naują Desktop Intelligence dokumentą ir jame palyginkite TDS duomenų vitrinoje "Konsoliduota F1VP" ir Statistikos departamento tinklapyje Internete skelbiamą informaciją apie mokestines įplaukas, žr. dokumentą "StD_Inform_mokesciai_2007_II_.pdf". Įvertinkite duomenų vitrinoje "Konsoliduota F1VP" eksponuojamų duomenų patikimumą.

 

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudojimo galimybės

2007 metų spalis

©  IVPK