Teikiami į TDS duomenys

Finansų ministerija, VMI prie FM, Muitinės departamentas, VSDF valdyba, Statistikos departamentas ir FNTT pagal 2007-11-08 atnaujintas sutartis teikia į TDS tokius savo valdomus duomenis:

Eil. Nr.

Duomenų srauto pavadinimas ir aprašymas

Fizinio ir juridinio asmens duomenų buvimas

Duomenų laikotarpis

Teikimo reguliarumas ir terminai

Duomenų formatas ir teikimo būdas

1. Finansų ministerija

1.1

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (F1VP). Teikiami einamojo mėnesio ir kaupiamieji nuo metų pradžios Finansų ministerijos bei suvestiniai (susumuoti) VMI prie FM, Muitinės departamento ir Finansų ministerijos duomenys.

Be JA ir FA duomenų

Nuo
2004-01-01

Kartą per mėnesį iki 10-tos darbo dienos pabaigos

dbf formato bylos.

Elektroniniu paštu

1.2

Finansų ministerijos išduotos paskolos ir garantijos.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nuo
1994-01-01

Kartą per ketvirtį iki 1-ojo mėnesio 25-tos dienos

MS Access byla.

Elektroniniu paštu

2. VMI prie FM

2.1

Mokesčių mokėtojų registre (MMR) sukaupti duomenys apie mokesčių mokėtojus - juridinius asmenis.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Visi MMR duomenys apie JA

Kiekvieną darbo dieną iki 5:00

Oracle duomenų bazės (DB) lentos.

Duomenų teikėjas sudaro sąlygas TDS valdytojui nuskaityti jo teikiamus į TDS duomenis iš duomenų teikėjo DB.

2.2

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (F1VP). Teikiami kaupiamieji (suminiai už laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos) duomenys, detalūs pagal apskritis, savivaldybes, F1VP ir jos 2 priedo eilutes.

Be JA ir FA duomenų

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Kartą per mėnesį iki 10-tos darbo dienos pabaigos

2.3

Mokėjimai į VMI surenkamąsias sąskaitas ir operacijos su įmokomis. Detalūs pagal operacijos laiką, vietą ir mokesčių rūšis duomenys apie sumokėtas mokesčių sumas, atliktus permokų grąžinimus mokesčių mokėtojams, mokesčių išskaitas ir užskaitas.

Su JA duomenimis ir nuasmenintais FA duomenimis

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Kiekvieną darbo dieną iki 5:00

2.4

PVM deklaracijos. Teikiami formos FR0600 visų langelių mėnesiniai (daliai PVM mokėtojų - pusmetiniai) duomenys.

Su JA duomenimis ir nuasmenintais FA duomenimis

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Kartą per savaitę iki pirmos darbo dienos pabaigos

2.5

Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaitos. Teikiami formos FR0564 ir jos priedo visų langelių ketvirtiniai duomenys.

Su JA duomenimis ir nuasmenintais FA duomenimis

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Kartą per savaitę iki pirmos darbo dienos pabaigos

2.6

Akcizų deklaracijos. Teikiami formų FR0630 ir FR0630A visų langelių mėnesiniai duomenys.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Kartą per mėnesį iki 10-tos dienos pabaigos

2.7

Pelno mokesčio deklaracijos. Teikiami formų PLN204 ir PLN204A visų langelių metiniai duomenys.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Kartą per mėnesį iki 15-tos dienos pabaigos

2.8

Įmonių finansinės atskaitomybės dokumentai. Teikiami pilnų ir sutrumpintų dokumentų "Balansas", "Pelno (nuostolio) ataskaita", "Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita" ir dokumento "Pinigų srautų ataskaita" visų langelių metiniai duomenys.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Neteikiami

Neteikiami

2.9

Mokesčių mokėtojų patikrinimai. Teikiami duomenys apie VMI sistemos darbuotojų atliktus mokesčių mokėtojų - JA patikrinimus bei jų rezultatus.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Kartą per mėnesį iki 10-tos dienos pabaigos

2.10

Mokestiniai pažeidimai. Teikiami duomenys apie VMI sistemos darbuotojų išaiškintus Administracinės teisės pažeidimus.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Kartą per mėnesį iki 10-tos dienos pabaigos

2.11

Duomenys apie DSKKS patikrintus duomenis.

Be JA ir FA duomenų

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys, bet ne ankščiau 2008-01-01

Kartą per savaitę iki pirmosios darbo dienos pabaigos

2.12

Duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Pateikiamas aklualus duomenų pateikimo dienai sąrašas

Kiekvieno mėnesio 5 ir 20 dienomis

2.13

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

IKI kiekvieno mėnesio 15 dienos

3. Muitinės departamentas

3.1

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (F1VP). Teikiami mėnesiniai Muitinės departamento duomenys, detalūs pagal F1VP ir jos 1-ojo priedo eilutes.

Be JA ir FA duomenų

Nuo
2004-01-01

Kartą per mėnesį iki 5-tos darbo dienos pabaigos

MS Excel byla

Elektroniniu paštu

3.2

Muitinės importo procedūros. Teikiami parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą duomenys apie atliktas muitinės importo procedūras. Detalūs pagal juridinius asmenis, prekes, mokesčių rūšis, jų sumokėjimo laiką ir vietą.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nuo
2003-01-01

Kartą per mėnesį iki 15-tos dienos pabaigos

MS Access byla.

FTP būdu

4. VSDF valdyba

4.1

Pagrindiniai draudėjų faktai. Teikiami ketvirtiniai duomenys: ataskaitinio ketvirčio darbo apmokėjimo suma arba deklaruojamos pajamos, vidutinis apdraustųjų skaičius, atskirai per pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį ketvirčio mėnesius priskaičiuotos ir pervestos VSDF draudimo įmokų sumos.

Su JA duomenimis ir nuasmenintais FA duomenimis

Nuo
2000-01-01

Kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio 2-ojo mėnesio 25-os dienos

Oracle duomenų bazės (DB) lentos.

Duomenų teikėjas sudaro sąlygas TDS valdytojui nuskaityti jo teikiamus į TDS duomenis iš duomenų teikėjo DB.

4.2

Mėnesiniai pranešimų duomenys apie draudimo pradžios ir pabaigos skaičių pas draudėjus pagal pateikimo priežastis. Duomenys apie draudimo pradžią teikiami pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD).

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

 

Nuo
2008-01-01

Kartą per mėnesį iki 10-tos dienos pabaigos

4.3

Pagrindiniai draudėjų Valstybiniame socialinio draudimo fonde (VSDF) mėnesiniai rodikliai: draudžiamų pajamų suma, priskaičiuotos draudimo sumos, draudžiamų asmenų skaičius..

Su JA duomenimis ir nuasmenintais FA duomenimis

 

Nuo
2017-11-01

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio pabaigos

5. Statistikos departamentas

5.1

Statistiniams tyrimams skirti Statistikos departamento parengti duomenys apie veikiančių įmonių pagrindines ekonomines veiklas (EV), nuosavybės formas ir institucinius sektorius einamųjų metų ir ateinančių metų bėgyje.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nuo
2000-01-01

Kartą per metus iki gruodžio 1 dienos už ateinančius metus. Patikslinti duomenys už einamuosius metus teikiami iki liepos 1 dienos

Oracle duomenų bazės (DB) lentos.

Duomenų teikėjas sudaro sąlygas TDS valdytojui nuskaityti jo teikiamus į TDS duomenis iš duomenų teikėjo DB.

6. Registrų Centras

6.1

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės duomenys: Balansai, Pelno (nuostolio) ataskaitos, Pinigų srautų ataskaitos

Su JA duomenimis ir be FA duomenų


Aktualūs duomenys duomenų teikimo dienai

Kiekvieną darbo dieną

Oracle duomenų bazės (DB) lentos.

Duomenų teikėjas sudaro sąlygas TDS valdytojui nuskaityti jo teikiamus į TDS duomenis iš duomenų teikėjo DB.

7. FNTT

7.1

Duomenys apie FNTT darbuotojų atliktus juridinių asmenų patikrinimus, mokesčių mokėtojų įvykdytus administracinės teisės pažeidimus ir su pažeidėjais susijusius juridinius asmenis, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai.

Su JA duomenimis ir be FA duomenų

Nuo
2000-01-01

Duomenų nebeteikia.

MS Access byla.

Perduodama kompiuterinėje laikmenoje.