Galimų naudotis tipinių dokumentų sąrašas

Norint atsidaryti pasirinktą dokumentą pdf formate reikia pelės rodykle spustelėti jo pavadinimą. Pavyzdžiuose, jeigu jie skelbiami, pateikiama informacija apie sumodeliuotus (realiai neegzistuojančius) juridinius asmenis (JA) ir agreguota informacija, kurioje nėra duomenų apie konkrečius JA ir kurios paviešinimas nėra ribojamas.

Eil Nr

Dokumento pavadinimas

Pateikiamos informacijos aprašymas

Naudojamos duomenų vitrinos ir pirminiai duomenys

Informacijos konfidencialumas

1. Mokesčių mokėtojai

1.1

TDS duomenys apie pasirinktą juridinį asmenį

Pasirinkto juridinio asmens (JA) registriniai duomenys, pagrindinė ekonominė veikla ir metinė apyvarta, darbuotojų skaičius ir mokami atlyginimai, Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijos duomenys ir sumokami į VMI surenkamąsias sąskaitas mokesčiai pagal TDS duomenis.

"TDS subjektai", "PVM deklaracijos", "Mokėjimai į VMI sąskaitas", "Draudėjai" ir "Ketvirtiniai JA rodikliai".

Dokumente panaudoti duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM, Statistikos departamentas ir VSDF valdyba.

Konfidenciali. Dokumente pateikiama informacija apie konkrečius JA.

 1.2

Ekonominių veiklų apžvalga 

Ekonominių veiklų sąrašas pagal sekcijas ir skyrius, pasirinktos EV sekcijos skyriai, EV kodai ir JA skaičius (Drill tipo ataskaita), darbuotojų skaičius kiekvienoje EV sekcijoje, šalies bendro vidutinio atlyginimo palyginimas su vidutiniu atlyginimu EV sekcijoje ketvirčiais, sumokėtų mokesčių sumos ketvirčiais, JA asmenų pasiskirstymas ir pokytis pagal EV sekcijas apskrityse (metiniai duomenys), pardavimų pagal EV ketvirtiniai duomenys.

Dokumente panaudotos šios duomenų vitrinos: 1.1. TDS subjektai, 1.2. JA ketvirtiniai rodikliai ir 4.1. Draudėjai. Dokumente panaudoti duomenys, kuriuos teikia VSDF, VMI prie FM, Statistikos departamentas prie LRV.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

 1.3

Galimai nevykdantys EV mokesčių mokėtojai

Duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus.

Dokumente panaudoti duomenys, kuriuos teikia VMI prie FM, Statistikos departamentas.

Konfidenciali. Dokumente pateikiami duomenys apie ekonominės veiklos galimai nevykdančius mokesčių mokėtojus.

2. Duomenų vitrinos duomenų apžvalga

2.1

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos duomenų apžvalga

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje FR0600 visų šalies mokesčių mokėtojų bendrai deklaruojamų sumų ir joms reikšmingų deklaracijų skaičiaus kitimas laike pagal metus, pusmečius ir mėnesius.

"PVM deklaracijos".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM ir Statistikos departamentas.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.2

Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 rodikliai pagal JA grupes

Pelno mokesčio metinės deklaracijos PLN204 pagrindinių rodiklių (pelno prieš apmokestinimą, pelno mokesčio) pasiskirstymas pagal juridinių asmenų registracijos vietą, pagrindines ekonomines veiklas ir metinės apyvartos grupes.

"Pelno mokesčio deklaracijos PLN204".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM ir Statistikos departamentas.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.3

Muitinės procedūrų deklaracijų skaičiai ir deklaruotos sumos

Muitinės procedūrų, parengtų pagal Bendrąjį administracinį dokumentą, skaičiai, deklaracijas pateikusių juridinių asmenų skaičiai, deklaruotos sumos. Pateikiami duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktas muitinės importo procedūras nuo 2003-01-01.

"Muitinės procedūros".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS Muitinės departamentas, VMI prie FM ir Statistikos departamentas.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.4

Akcizų deklaracijų skaičiai ir deklaruotos sumos

Akcizų deklaracijų skaičiai, deklaracijas pateikusių juridinių asmenų skaičiai, deklaruotos sumos pagal pagrindines prekių grupes.

"Akcizų deklaracijos".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM ir Statistikos departamentas.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.5

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos duomenys pagal institucijas

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Formos 1-VP) nesuminės eilutės, kurias pildo Muitinė, Finansų ministerija ir VMI prie FM.

"Konsoliduota F1VP".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM, Muitinės departamentas ir Finansų ministerija.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.6

Pagrindinių mokesčių palyginimas pasirinktais metais

Pagrindinių mokesčių, kuriuos surenka VMI prie FM, palyginimas pagal metus, mėnesius, ekonomines veiklas ir mokesčių mokėtojų tipus.

"Mokėjimai į VMI sąskaitas".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.7

Pagrindiniai draudėjų faktai ir duomenys pagal 1-SD ir 2-SD pranešimus

Dokumente pateikiama pagrindiniai draudėjų faktai ir duomenys pagal 1-SD ir 2-SD pranešimus.

"4.1 Draudėjai" ir "4.2. 1-SD ir 2-SD pranešimai".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VSDF valdyba, VMI prie FM ir statistikos departamentas.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

3. Duomenų kokybė

3.1

Įtartinos duomenų teisingumo prasme PVM deklaracijos

Aktuali informacija apie duomenų teisingumo prasme įtartinas PVM deklaracijas, kurios yra sukeltos į TDS ir eksponuojamos jos naudotojams.

Aprašomi naudojami įtartinų deklaracijų išskyrimo kriterijai, pateikiama informacija apie įtartinų deklaracijų skaičių ir įtaką agreguotiems rodikliams bei pateikiami labiausiai išsiskiriantys įtartinų deklaracijų pavyzdžiai.

Bendru atveju, kaip įtartinas, naudojami kriterijai išskiria ir dalį teisingų deklaracijų. Todėl jas vadiname ne klaidingomis, o tiktai įtartinomis teisingumo prasme

"PVM deklaracijos".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM ir Statistikos departamentas.

Konfidenciali.

Dokumente pateikiami duomenys apie konkrečius PVM mokėtojus.

4. Patikrinimai ir pažeidimai

4.1

Patikrinimų duomenų apžvalga

Dokumente pateikiamas JA mokestinių patikrinimų pasiskirstymas pagal metus, atlikusias institucijas, JA registravimo teritoriją, apyvartą ir pagrindines ekonomines veiklas. Taip pat pateikiamos mokestinių patikrinimų metu išaiškintos mokesčių nepriemokos.

"Patikrinimai", "VMI atlikti patikrinimai", "FNTT atlikti patikrinimai" .

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM, FNTT ir Statistikos departamentas.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus - juridinius ir fizinius asmenis.

4.2

Administracinės teisės pažeidimų duomenų apžvalga

Dokumente pateikiami Administracinės teisės pažeidimus (ATP) įvykdžiusių FA ir su jais susijusių JA skaičiai, susijusių JA pasiskirstymas pagal teritoriją, apyvartą ir ekonomines veiklas. Taip pat pateikiami nagrinėtų ATP  bylų skaičiai pagal jas nagrinėjusias institucijas ir jų padalinius, pažeidimų pasiskirstymas pagal  rūšis bei nustatytiems pažeidimams priskaičiuotos ir sumokėtos baudos.

"Administracinės teisės pažeidimai", "VMI nustatyti ATP", FNTT nustatyti ATP".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM, FNTT ir Statistikos departamentas.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus - juridinius ir fizinius asmenis.

4.3

Nusikaltimų finansų sistemai duomenų apžvalga

Dokumente pateikiami nusikaltimus ir baudžiamuosius  nusižengimus padariusių FA ir JA skaičiai, JA pasiskirstymas pagal teritoriją, apyvartą ir ekonomines veiklas. Taip pat pateikiami nagrinėtų nusikaltimų ir baudžiamųjų  nusižengimų bylų skaičiai pagal jas nagrinėjusią instituciją ir jos padalinius, bylų iškėlimo priežastis. Nusikaltimų ir baudžiamųjų  nusižengimų pasiskirstymas pagal Baudžiamojo kodekso skyrius

"Nusikaltimai finansų sistemai".

Dokumente panaudoti pirminiai duomenys, kuriuos teikia į TDS VMI prie FM, FNTT ir Statistikos departamentas.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus - juridinius ir fizinius asmenis.

5. Kokybės kontrolės posistemė

5.1

Kriterijai

Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems detaliau susipažinti su KKP naudojamais nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijais ir jų naudojimo rezultatais.

Naudojama KKP vitrina „Kriterijai“.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus - juridinius ir fizinius asmenis.

5.2

Kontrolinės sumos

Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems susipažinti su TDS duomenų ir informacijos kokybės rodikliais bei jų dinamika laike.

Naudojama KKP vitrina „Kontrolinė sumos“.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus - juridinius ir fizinius asmenis.

5.3

Nekokybiški įrašai

Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems detaliau susipažinti su KKP naudojamais nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijais ir jų naudojimo rezultatais.“

Naudojama KKP vitrina „Nekokybiški įrašai“.

Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus - juridinius ir fizinius asmenis.