Teikiami į TDS duomenys

Finansų ministerija, VMI prie FM, Muitinės departamentas, VSDF valdyba, Statistikos departamentas, Registrų centras, Užimtumo tarnyba, Migracijos departamentas, Regitra, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pagal atnaujintas sutartis teikia į TDS tokius savo valdomus duomenis:

1. Finansų ministerija

1.1. Formos 1-VP duomenys (F1VP). Teikiami einamojo mėnesio ir kaupiamieji nuo metų pradžios FM bei suminiai VMI, MD ir FM mėnesiniai duomenys.

 

Duomenų laikotarpis Nuo 2004-01-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 10-tos darbo dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas DBF formato bylos / Elektroniniu paštu

1.2. Duomenys apie išduotas paskolas ir garantijas

Duomenų laikotarpis Nuo 1994-01-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per ketvirtį iki 1-ojo mėnesio 25-tos dienos
Duomenų formatas ir teikimo būdas MS Access byla / Elektroniniu paštu

2. VMI prie FM

2.1. Mokesčių mokėtojų registre (MMR) sukaupti duomenys apie mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis.

Duomenų laikotarpis Visi MMR duomenys apie JA
Teikimo reguliarumas ir terminai Kiekvieną darbo dieną iki 5:00
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.2. Formos 1-VP duomenys Mėnesiniai VMI, suminiai duomenys pagal apskritis, savivaldybes, Formos 1-VP ir jos 2 priedo eilutes.

Duomenų laikotarpis Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 10-tos darbo dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.3. Mokėjimai į VMI surenkamąsias sąskaitas. Duomenys, kuriuos galima analizuoti pagal mokėtojus, operacijas, mokesčių rūšis ir sumas, mokesčių sumokėjimo laiką ir vietą.

Duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Kiekvieną darbo dieną iki 5:00
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.4. PVM deklaracijos. Teikiami formos FR0600 visų langelių mėnesiniai duomenys.

Duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per savaitę iki pirmos darbo dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.5. Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaitos. Teikiami formos FR0564 ir jos priedo visų langelių ketvirtiniai duomenys.

Duomenų laikotarpis Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per savaitę iki pirmos darbo dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.6. Akcizų deklaracijos. Akcizų deklaracijos FR0630 formos ir Neregistruoto prekybininko, kito asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos langeliai. Detalūs pagal akcizų mokėtojus – JA visų deklaracijos ir jos priedų langelių mėnesiniai duomenys.

Duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 10-tos dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.7. Pelno mokesčio deklaracijos. Teikiami formų PLN204 ir PLN204A visų langelių metiniai duomenys.

Duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 15-tos dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.8. Mokesčių mokėtojų patikrinimai. Teikiami duomenys apie VMI sistemos darbuotojų atliktus mokesčių mokėtojų – JA patikrinimus bei jų rezultatus.

Duomenų laikotarpis Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 10-tos dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.9. Duomenys apie mokestinius pažeidimus.Duomenys apie VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos biudžeto (toliau – darbuotojai) išaiškintus administracinės teisės pažeidimus

Duomenų laikotarpis Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 10-tos dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.10. Duomenys apie DSKKS patikrintas deklaracijas. Duomenys apie VMI duomenų saugykloje saugomų duomenų kokybės kontrolės sistemos patikrintus duomenis.

Duomenų laikotarpis Nuo 2008-01-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per savaitę iki pirmosios darbo dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.11. Duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus.

Duomenų laikotarpis Pateikiamas aklualus duomenų pateikimo dienai sąrašas
Teikimo reguliarumas ir terminai Kiekvieno mėnesio 5 ir 20 dienomis
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

2.12. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos

Duomenų laikotarpis Nesenesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Teikimo reguliarumas ir terminai Iki kiekvieno mėnesio 15 dienos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VMI DB

3. Muitinės departamentas

3.1. Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (F1VP). Teikiami mėnesiniai Muitinės departamento duomenys, detalūs pagal F1VP ir jos 1-ojo priedo eilutes.

Duomenų laikotarpis Nuo 2004-01-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 5-tos darbo dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas MS Excel byla / Elektroniniu paštu

3.2. Muitinės procedūros. Teikiami parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą duomenys apie atliktas muitinės importo procedūras. Detalūs pagal juridinius asmenis, prekes, mokesčių rūšis, jų sumokėjimo laiką ir vietą.

Duomenų laikotarpis Nuo 2003-01-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 15-tos dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas MS Access byla / FTP būdu

4. VSDF valdyba

4.1. Pagrindiniai draudėjų faktai. Ketvirtiniai duomenys (ataskaitinio ketvirčio darbo apmokėjimo suma arba deklaruojamos pajamos ir vidutinis apdraustųjų skaičius) ir mėnesiniai duomenys (ataskaitinio mėnesio priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma bei pervestų į VSDF įmokų suma).

Duomenų laikotarpis Nuo 2000-01-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio 2-ojo mėnesio 25-os dienos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės Duomenys nuskaitomi iš VSDF valdybos DB

4.2. Duomenys pagal 1-SD ir 2-SD pranešimus. Mėnesiniai duomenys.

Duomenų laikotarpis Nuo 2008-01-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki 10-tos dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės Duomenys nuskaitomi iš VSDF valdybos DB

4.3. Draudėjų mėnesiniai duomenys

Duomenų laikotarpis Nuo 2017-11-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos pabaigos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš VSDF valdybos DB

5. Statistikos departamentas

5.1. Statistiniams tyrimams skirti Statistikos departamento parengti duomenys apie veikiančių įmonių pagrindines ekonomines veiklas (EV), nuosavybės formas ir institucinius sektorius einamųjų metų ir ateinančių metų bėgyje.

Duomenų laikotarpis Nuo 2000-01-01
Teikimo reguliarumas ir terminai Kartą per metus iki gruodžio 1 dienos už ateinančius metus. Patikslinti duomenys už einamuosius metus teikiami iki liepos 1 dienos
Duomenų formatas ir teikimo būdas ORACLE lentelės. Duomenys nuskaitomi iš Statistikos departamento DB

6. Registrų Centras

6.1. Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės duomenys: Balansai, Pelno (nuostolio) ataskaitos, Pinigų srautų ataskaitos

Duomenų laikotarpis Aktualūs duomenys duomenų teikimo dienai
Teikimo reguliarumas ir terminai Kiekvieną darbo dieną
Duomenų formatas ir teikimo būdas Oracle duomenų bazės (DB) lentos / Duomenų teikėjas sudaro sąlygas TDS valdytojui nuskaityti jo teikiamus į TDS duomenis iš duomenų teikėjo DB.