Galimų naudotis tipinių dokumentų sąrašas

Norint atsidaryti pasirinktą dokumentą pdf formate reikia pelės rodykle spustelėti jo pavadinimą. Pavyzdžiuose, jeigu jie skelbiami, pateikiama informacija apie sumodeliuotus (realiai neegzistuojančius) juridinius asmenis (JA) ir agreguota informacija, kurioje nėra duomenų apie konkrečius JA ir kurios paviešinimas nėra ribojamas.

1. Mokesčių mokėtojai

1.1. Pasirinkto juridinio asmens (JA) registriniai duomenys, pagrindinė ekonominė veikla ir metinė apyvarta, darbuotojų skaičius ir mokami atlyginimai, Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijos duomenys ir sumokami į VMI surenkamąsias sąskaitas mokesčiai pagal TDS duomenis.

Informacijos konfidencialumas Konfidenciali. Dokumente pateikiama informacija apie konkrečius JA.

1.2. Ekonominių veiklų sąrašas pagal sekcijas ir skyrius, pasirinktos EV sekcijos skyriai, EV kodai ir JA skaičius (Drill tipo ataskaita), darbuotojų skaičius kiekvienoje EV sekcijoje, šalies bendro vidutinio atlyginimo palyginimas su vidutiniu atlyginimu EV sekcijoje ketvirčiais, sumokėtų mokesčių sumos ketvirčiais, JA asmenų pasiskirstymas ir pokytis pagal EV sekcijas apskrityse (metiniai duomenys), pardavimų pagal EV ketvirtiniai duomenys.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

1.3. Duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus.

Informacijos konfidencialumas Konfidenciali. Dokumente pateikiami duomenys apie ekonominės veiklos galimai nevykdančius mokesčių mokėtojus.

2. Duomenų vitrinos duomenų apžvalga

2.1. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje FR0600 visų šalies mokesčių mokėtojų bendrai deklaruojamų sumų ir joms reikšmingų deklaracijų skaičiaus kitimas laike pagal metus, pusmečius ir mėnesius.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.2. Pelno mokesčio metinės deklaracijos PLN204 pagrindinių rodiklių (pelno prieš apmokestinimą, pelno mokesčio) pasiskirstymas pagal juridinių asmenų registracijos vietą, pagrindines ekonomines veiklas ir metinės apyvartos grupes.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.3. Muitinės procedūrų, parengtų pagal Bendrąjį administracinį dokumentą, skaičiai, deklaracijas pateikusių juridinių asmenų skaičiai, deklaruotos sumos. Pateikiami duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktas muitinės importo procedūras nuo 2003-01-01.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.4. Akcizų deklaracijų skaičiai, deklaracijas pateikusių juridinių asmenų skaičiai, deklaruotos sumos pagal pagrindines prekių grupes.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.5. Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Formos 1-VP) nesuminės eilutės, kurias pildo Muitinė, Finansų ministerija ir VMI prie FM.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.6. Pagrindinių mokesčių, kuriuos surenka VMI prie FM, palyginimas pagal metus, mėnesius, ekonomines veiklas ir mokesčių mokėtojų tipus.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

2.7. Dokumente pateikiama pagrindiniai draudėjų faktai ir duomenys pagal 1-SD ir 2-SD pranešimus.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

3. Duomenų kokybė

3.1. Aktuali informacija apie duomenų teisingumo prasme įtartinas PVM deklaracijas, kurios yra sukeltos į TDS ir eksponuojamos jos naudotojams.

Aprašomi naudojami įtartinų deklaracijų išskyrimo kriterijai, pateikiama informacija apie įtartinų deklaracijų skaičių ir įtaką agreguotiems rodikliams bei pateikiami labiausiai išsiskiriantys įtartinų deklaracijų pavyzdžiai.

Bendru atveju, kaip įtartinas, naudojami kriterijai išskiria ir dalį teisingų deklaracijų. Todėl jas vadiname ne klaidingomis, o tiktai įtartinomis teisingumo prasme

Informacijos konfidencialumas Konfidenciali. Dokumente pateikiami duomenys apie konkrečius PVM mokėtojus.

4. Patikrinimai ir pažeidimai

4.1. Dokumente pateikiamas JA mokestinių patikrinimų pasiskirstymas pagal metus, atlikusias institucijas, JA registravimo teritoriją, apyvartą ir pagrindines ekonomines veiklas. Taip pat pateikiamos mokestinių patikrinimų metu išaiškintos mokesčių nepriemokos.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus – juridinius ir fizinius asmenis.

4.2. Dokumente pateikiami Administracinės teisės pažeidimus (ATP) įvykdžiusių FA ir su jais susijusių JA skaičiai, susijusių JA pasiskirstymas pagal teritoriją, apyvartą ir ekonomines veiklas. Taip pat pateikiami nagrinėtų ATP bylų skaičiai pagal jas nagrinėjusias institucijas ir jų padalinius, pažeidimų pasiskirstymas pagal rūšis bei nustatytiems pažeidimams priskaičiuotos ir sumokėtos baudos.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus – juridinius ir fizinius asmenis.

4.3. Dokumente pateikiami nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus padariusių FA ir JA skaičiai, JA pasiskirstymas pagal teritoriją, apyvartą ir ekonomines veiklas. Taip pat pateikiami nagrinėtų nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų bylų skaičiai pagal jas nagrinėjusią instituciją ir jos padalinius, bylų iškėlimo priežastis. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų pasiskirstymas pagal Baudžiamojo kodekso skyrius

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus – juridinius ir fizinius asmenis.

5. Kokybės kontrolės posistemė

5.1. Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems detaliau susipažinti su KKP naudojamais nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijais ir jų naudojimo rezultatais.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus – juridinius ir fizinius asmenis.

5.2. Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems susipažinti su TDS duomenų ir informacijos kokybės rodikliais bei jų dinamika laike.

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus – juridinius ir fizinius asmenis.

5.3. Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems detaliau susipažinti su KKP naudojamais nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijais ir jų naudojimo rezultatais.“

Informacijos konfidencialumas Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius mokesčių mokėtojus – juridinius ir fizinius asmenis.